XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – 28 marca 2018 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm.)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa radę.

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację , zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby

30 stycznia 2018r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 20/VII/2018 w sprawie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( w pełnym brzmieniu na stronie internetowej w zakładce REGULAMINY)

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Beata Kowalska

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła 83% ogółu delegatów, XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu Małgorzata Hrycak

Prezydium Zjazdu w składzie:

-Sekretarz Anna Brodzińska – Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska, Luiza Nowaczyńska, Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji,

w drodze głosowania podjętych zostało:

– 8 Uchwał

UCHWAŁA NR 1/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

UCHWAŁA NR 2/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 5/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 6/XXXIV/VII/2018 w sprawie zmiany składu zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

UCHWAŁA NR 7/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA NR 8/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2018 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

5 Apeli – w pełnym brzmieniu zamieszczone w dalszej części sprawozdania.

Przedstawiciel Medyczny Firmy Smith &nephew – Pani Marta Sokalska-Kapica przeprowadziła wykład nt. opatrunków Smith &nephew znajdujących się na liście wyrobów medycznych i produktów leczniczych refundowanych.

DO POBRANIA: