Zadania i zasady działania samorządu

USTAWA

z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz.  U. z 2021r. poz.628)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków.
Art. 2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonują-ce zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
           2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
           3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.
           4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:
              1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej „Naczelną Izbą”;
             2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych, zwane dalej „okręgowymi izbami”.

Rozdział 2
Zadania i zasady działania samorządu

Art. 4. 1. Zadaniami samorządu są w szczególności:
1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących 
na poszczególnych stanowiskach pracy;
4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6) obrona godności zawodowej;
7) reprezentowanie i ochrona zawodów;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz
organizacji ochrony zdrowia;
9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
   1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
   2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy
z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401);
     2a) przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r.
poz. 849);
   3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
   4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
   5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
   6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
   7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze
stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych,
o ile odrębne  przepisy przewidują taki obowiązek;
   8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji
opieki zdrowotnej;
   9) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
  10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
  11) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
  12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych
dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym
do wykonywania zawodu;
  13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju
i za granicą;
  14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych
za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
  15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek
i położnych;
  16) zarządzanie majątkiem własnym;
  17) prowadzenie działalności wydawniczej;
  18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
 19) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
3. W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.
4. Uprawnienia samorządu wymienione w ust. 2 pkt 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych
wynikających z odrębnych przepisów.