Składka członkowska

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

§ 1.
1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której 
    członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.
§ 2.
1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia  zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub
    położnej  na podstawie umowy o albo na podstawie stosunku służbowego
2) przepis pkt 1 ma zastosowanie  także w przypadku  pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej  
     działalności gospodarczej,  a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
    z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego
    w odniesieniu do osób wykonujących zawód  pielęgniarki, położnej w ramach działalności
    gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki  zawodowej, a także innych członków
    samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie  wymienionych w pkt 1-2, w tym również
    pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 

Za rok 2023 – kwota składki członkowskiej – 52,24 zł.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których  mowa w ust. 1 składka
     członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.
§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia
    z urzędu pracy);
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania
    zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie  wolontariatu,
4) przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub  
    będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło
    dochodu.
6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które 
    nie wykonują zawodu,
7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie
    przedemerytalne.

WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK: 134 zł
ZMIANA WPISU: 67 zł