Prawo

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 628)

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2022 poz. 551- tekst jednolity)

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019 poz. 1490)

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2023 poz. 991)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i  położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych z dnia 2 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz.U. z dnia 8 lutego 2018 r. poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  (Dz.U. z dnia 8 marca 2017 r. poz. 497)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne z dnia 28 października 2015 r. (poz. 1971)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych z dnia 20 sierpnia 2012 r. (poz. 970)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r. (Dz.U. z dnia 26 października 2016 r. poz. 1761)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne z dnia 20 sierpnia 2013 r. – obowiązuje od 24 sierpnia 2015

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U. z dn. 6 lipca 2012, poz. 770)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej z dnia 9 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 817)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. 8 października 2012 r. , poz. 1106)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 29 września 2011 r.  (Dz.U. Nr 221, poz. 1319)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 24 lipca 2017 r.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2217)

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2017 r. Poz. 1473 )

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 września 2018 r. (Dz. U. z dnia 13 września 2018 r. Poz. 1942)

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2017r. poz. 2295 – Obwieszczenie MZ tekstu jednolitego)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. ( Dz. U. z dnia 19 października 2018r. poz. 2012)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r.(Dz. U. z dn. 15 października 2015 r. Poz. 1628 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1349)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 9 sierpnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1558)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  z dnia 22 listopada 2013 (Dz. U. z dn. 15 października 2015 r. Poz. 1628 )