Klauzula informacyjna RODO

Inspektor Ochrony Danych – email: iod@oipip.walbrzych.pl

 1. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu informuje członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, zwany dalej: „Administratorem”.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • – Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2022 poz. 551- tekst jednolity)
  • – Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 628)
  • – Ustawa o działalności leczniczej z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. tj. z dnia  8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 633) oraz pozostałe przepisy regulujące zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z powyższych ustaw, w szczególności w celu prowadzenia rejestru pielęgniarek i położnych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 6. Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 7. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje swoje obowiązki ustawowe. Są to w szczególności następujące podmioty: operatorzy pocztowi, banki, kancelarie prawne.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania.
 10.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.