Kształcenie podyplomowe

USTAWA
z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz.U. z 2021r. poz.628)
Rozdział 3 
Prawa i obowiązki członków samorządu

Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:
2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu  

Refundacja kosztów kształcenia

UCHWAŁA NR 6 /VIII/2024
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU
Z DNIA 06 MARCA 2024 R.


W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA LUB DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU.

UCHWAŁA NR 64/VII/2023
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU z dnia 14 marca 2023 r.

Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały (tekst zaznaczony kolorem czerwonym oznacza naniesione zmiany w regulaminie)