Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu

USTAWA

z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2702; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.)

Rozdział 2  

Zasady wykonywania zawodów

Art. 26.
1
. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą
okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod
nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania  odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej,
           legitymującej się co najmniej 5-letnim  doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”.
Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu,  w którym odbywa  się przeszkolenie.
          2.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program
                 przeszkolenia  dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1.
         2a. Okres przeszkolenia określonego  zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania
               zawodu pielęgniarki lub położnej.
         2b.  Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem
                rozwiązania  lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1
                 pkt 1–3, albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach
                 wolontariatu, oraz z dniem  zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki
                 zawodowej.
        3.  Przeszkolenie może odbyć  się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy,
              który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa
             w ust. 1, z zachowaniem warunków  określonych w ust. 1.
         4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program
               przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na
              uwadze  konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki
              i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka
              i położna nie  wykonywały zawodu.
         5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu  epidemii pielęgniarka lub
               położna, o której mowa w ust. 1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa
               w ust. 1, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela
               świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.