Pomoc finansowa

USTAWA
z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych
 (Dz.  U. z 2021r. poz.628)


Rozdział 3
Prawa i obowiązki członków samorządu

Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo
              pkt  4  korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.


UCHWAŁA Nr 50/VIII/2023
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
z dnia 27 września 2023 r.

Regulamin Przyznawania Pomocy Finansowej Członkom OIPiP w Wałbrzychu kliknij