XXXV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych –  27 marca 2019 r.

Ustawa  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

(Dz.U. z 2018r. poz. 916)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

29 stycznia 2019r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 16/VII/2019 w sprawie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO  ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Anna Sorota

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła  76 % ogółu delegatów, XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych   był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu  – Małgorzata Hrycak

Prezydium  Zjazdu w składzie:

-Sekretarz  Anna Brodzińska –

-Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska,  Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, w drodze głosowania podjętych zostało 8 Uchwał:

 • UCHWAŁA NR 1/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
 • UCHWAŁA NR 2/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 3/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 4/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 5/XXXV/VII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
  za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 6/XXXV/VII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR 7/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2019 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
 • APEL  w sprawie  zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

DO POBRANIA: