XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – 27 marca 2024 r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U. 2021r. poz. 628 )

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa radę.

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

  1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
  2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
  3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację , zasady i tryb działania organów izby;
  4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika i jego zastępców;
  5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
  6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
  7. udziela absolutorium ustępującej radzie;
  8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, w drodze głosowania podjętych zostało 9 Uchwał:

Uchwała nr 1/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 1 kwietnia 2023r do 15 lutego 2024r.
sprawozdanie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 2/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 1 kwietnia 2023r do 15 lutego 2024r.
sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 Uchwała nr 3/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 1 kwietnia 2023r do 15 lutego 2024r.
sprawozdanie Okręgowego Sądu

 Uchwała nr 4/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 1 kwietnia 2023r do 15 lutego 2024r.
sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania planu budżetu za 2023 rok.

 Uchwała nr 6/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2024 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Uchwała nr 7/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 12/XXXVI/VII/2023 w § 3 i § 4  XXXVI Sprawozdawczo Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia 30 marca 2023r. w sprawie liczebności organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji na lata 2023- 2027.

Uchwała nr 8/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji.

Uchwała nr 9/XXXVII/VIII/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie  wyboru Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji.