Wybory 2019

WYBORY DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA OKRĘGOWE ZJAZDY VIII KADENCJI NA LATA 2020-2024

INFORMATOR WYBORCZY
WYBORY 2019

REJONY WYBORCZE

Od 15 października do 10 grudnia 2019 na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, w ustalonych rejonach wyborczych (zamieszczone w zakładce „Rejony wyborcze”) odbędą się wybory na Delegatów VIII kadencji na Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, na lata 2020-2024.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, na posiedzeniu 24 września 2019 r. zatwierdziła przygotowany rejestr wyborców, który obejmuje pielęgniarki/pielęgniarzy i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na dzień 31 sierpnia 2019 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 24 września 2019 r. podjęła Uchwałę Nr 58/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. Załącznikami do cytowanej uchwały są:

 1. Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej (załącznik nr 1)
 2. Rejestr wyborców (załącznik nr 2)
 3. Wykaz rejonów wyborczych (załącznik nr 3)

Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie § 4 pkt 1 uchwały ORPiP Nr 58/VII/2019 zatwierdziła wzory dokumentów:

a). Zawiadomienie o zebraniu wyborczym- ( Załącznik nr 1 do Regulaminu OKW)

b). Karta do głosowania- ( Załącznik nr 2 do Regulaminu OKW)

c). Protokołu z zebrania wyborczego ( Załącznik nr 3 do Regulaminu OKW)

d).Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ( Załącznik nr 4 do Regulaminu OKW)

d).Zgłoszenie kandydata na delegata ( Załącznik nr 5 do Regulaminu OKW)

Wykaz wszystkich rejonów wyborczych zamieszczony jest w zakładce REJONY WYBORCZE

Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie, czy jesteście na liście wyborców, czy jest umieszczona placówka, w której jesteście zatrudnieni. Każde zgłoszenie spowoduje naniesienie zmiany.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Informacje o terminie i miejscu zebrania wyborczego dla każdego rejonu wyborczego zostanie przesłane do poszczególnych zakładów pracy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyborów. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym powinno zostać umieszczone w miejscu dostępnym dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo informacja ukaże się na stronie internetowej.
Proszę sprawdzać na bieżąco zamieszczane informacje.

Pielęgniarki/pielęgniarze/położne

– emerytki, rencistki które nie wykonują zawodu

– wykonujące zawód w ramach indywidualnych praktyk wyłącznie w miejscu wezwania, posiadające umowy z NFZ proszę o dokonanie wpisu na listę wyborców ze wskazaniem rejonu wyborczego zgłaszając się do biura OIPiP w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10

lub

e-mail : rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

 można dzwonić pod nr tel. 74 81 79 517- pracownik ds. rejestru Marzena Gidzińska

Odpowiadamy na wszelkie wątpliwości, nanosimy zmiany. Za naszym pośrednictwem będzie można dokonać wszelkich zmian dotyczących wskazania rejonu wyborczego (dotyczy również pielęgniarek i położnych zatrudnionych u dwóch lub więcej pracodawców).

Ważne, aby każdy członek OIPiP w Wałbrzychu mógł wziąć udział w wyborach.

10 grudnia 2019 r. nastąpi zakończenie prac Komisji Wyborczej. Zostaną sporządzone listy Delegatów na VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, który odbędzie się pod koniec marca 2020r., wówczas Delegaci dokonają wyboru:

 • Przewodniczącej/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
 • Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
 • Delegatów na VIII Krajowy Zjazd i Pielęgniarek i Położnych

Zachęcam do udziału w wyborach, jestem przekonana, że nie zabraknie na zebraniach wyborczych osób, dla których nasza przyszłość, nasze sprawy nie pozostają obojętne. Osiągnęliśmy bardzo dużo, pamiętajmy jednak – nic nie jest na zawsze, w jedności jest siła. NIC O NAS BEZ NAS

UCHWAŁA Nr 58 /VII/2019

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W WAŁBRZYCHU

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie:

zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzychu na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U z 2018r. poz.916), w związku z § 8 uch. nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich członków, uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu zarządza wybory Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji, na lata 2020-2024.

§ 2

1. Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i położne zarejestrowane i wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na dzień 31 sierpnia 2019r., które posiadają prawo wyborcze o jakim mowa w art 12 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:

– imię i nazwisko

– numer prawa wykonywania zawodu

3. Do rejestru wyborców dopisuje się pielęgniarki/położne, które zostały skreślone z listy członków innej okręgowej izby, o ile przedstawią zaświadczenie, że nie brały udziału w wyborach, które dołączone zostanie do listy wyborców.

4. Rejestr wyborców wraz z aneksami wpisów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 40 osób zarejestrowanych w każdym rejonie wyborczym.

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i położnych należących do rejonu wyborczego przez liczbę określoną w ust.1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, przyznaje się dodatkowy mandat.

3. Po ustaleniu liczby Delegatów na Okręgowy Zjazd z każdego rejonu wyborczego obowiązuje zasada proporcjonalności w określeniu liczby delegatów spośród pielęgniarek i położnych.

4. Wykaz rejonów wyborczych i ilości delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W przypadku, gdy na podstawie § 2 ust. 3 do rejestru wyborców w rejonie wyborczym zostanie dopisana dodatkowa osoba, a wpłynie to na ilość mandatów, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje uchwałę o zmianie treści załącznika.

§ 4

1. Powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:

1). Maria Pałeczka

2). Małgorzata Hrycak

3). Barbara Konefał

4). Janiak Małgorzata

5). Anna Sorota

6). Anna Wachowiak – Bobkiewicz

7). Danuta Jurczyńska Job

8). Krystyna Nitkiewicz

9). Aleksandra Walczyk

2. Powołuje się osoby do sprawowania nadzoru przebiegu wyborów w okręgach wyborczych:

1). Ewa Kowalska

2). Elżbieta Pieprz-Pankiewicz

3). Monika Szyc

4). Barbara Gutkowska – Domańska

5). Elżbieta Bujak -Rogala

6). Natalia Kaszuba

7) Bożena Bohdanowicz

8). Wiesława Fryźlewicz

9). Renata Mrozek

10). Anna Brodzińska

11). Krystyna Bieniek

13). Dorota Dudziak

14). Alicja Dubikowska

15). Janusz Szachniewicz

16). Jolanta Kundyk

17). Elżbieta Maciejewska

18). Teresa Piksa

19). Monika Stanicka

20).  Anna Jarowicka-Baciejowska

21) Hanna Mikus

22).Dorota Kopeć

23). Grażyna Bieniada

24). Dorota Midor

§ 5

1. Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie po zakończonych wyborach w rejonach wyborczych, a także przedstawia pisemne sprawozdanie z całości podejmowanych działań.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORPiP Przewodnicząca ORPiP

Małgorzata Hrycak Maria Pałeczka

§1

1.Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2.Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącej i Sekretarza.

3.Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń przesyła się na 7 dni przed dniem spotkania.

Powiadomienie o spotkaniu może również być przekazywane —telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.

§2

1.Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności funkcję tę pełni Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej.

2.Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej podejmuje jej Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności wyznaczona Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej.

3.Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewniają pracownicy biura OIPiP w Wałbrzychu.

§3

1.Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół , który zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, stosunek głosów przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§4

1.Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze (rejestry wyborcze) oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego, z podaniem imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, a także informacji czy wobec danej osoby zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.

2.Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu umożliwia swoim członkom weryfikację przynależności do okręgu wyborczego oraz przysługiwania mu biernego i czynnego prawa wyborczego. Można to zrobić osobiście w Biurze OIPiP w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 1/10 po okazaniu np. dowodu tożsamości, prawa wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem.

3.Członek OIPiP w Wałbrzychu nie wykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym.

§5

1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje projekt podziału obszaru OIPiP na rejony wyborcze, który przedstawia do zatwierdzenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

2. Rejony wyborcze obejmują podmioty lecznicze i inne formy organizacyjno-prawne, w których pielęgniarki i położne wykonują zawód lub osoby wpisane do rejestru, a nie wykonujące aktualnie zawodu.

§6

1.Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wyborców odrębnie dla każdego rejonu wyborczego.

2.Rejestr wyborców zawiera następujące dane: – imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu.

3.Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie § 4 pkt 1 uchwały ORPiP nr 58/VII/2019 zatwierdza wzory dokumentów:

a) Zawiadomienie o zebraniu wyborczym- ( Załącznik nr 1 do Regulaminu OKW)

b) Karta do głosowania- ( Załącznik nr 2 do Regulaminu OKW)

c) Protokołu z zebrania wyborczego ( Załącznik nr 3 do Regulaminu OKW)

d) Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ( Załącznik nr 4 do Regulaminu OKW)

d) Zgłoszenie kandydata na delegata ( Załącznik nr 5 do Regulaminu OKW)

§7

Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się poprzez wywieszenie w sposób umożliwiający zapoznanie się z powiadomieniem wszystkich osób wpisanych do rejestru wyborców co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem wyborów na stronie internetowej OIPiP, w siedzibie rejonu wyborczego.

§8

1. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym powinno być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad, a także planowany porządek dzienny

2. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej

§9

Zebranie wyborcze obejmuje organizację zebrania wyborczego w jednym dniu w danym rejonie wyborczym, w trakcie którego wybiera się komisję mandatowo-skrutacyjną, zgłasza się kandydatów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów.

§ 10

1.Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej, w głosowaniu jawnym wybiera się przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej

2 członków komisji mandatowo — skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania wyborczego. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru osób do komisji mandatowo-skrutacyjnej ich funkcje na zebraniu wyborczym mogą pełnić przedstawiciele okręgowej komisji wyborczej.

2. Członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego.

3.Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania pełni funkcję doradcy.

4.Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu podpisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.

5. Z zebrania sporządza się protokół (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) który po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku wyborów przekazuje się do Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z protokołem komisji mandatowo — skrutacyjnej.

§ 11

1.Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo — skrutacyjna. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:

1)przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd;

2) sporządzanie list kandydatów;

3) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej;

4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów;

5) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych delegatów na okręgowy zjazd;

6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.

2. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów;

2) liczbę uprawnionych do głosowania;

3) liczbę oddanych głosów;

4) liczbę oddanych głosów ważnych;

5) liczbę oddanych głosów nieważnych;

6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów;

7)listę wybranych delegatów;

8)podpisy członków komisji.

3. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.

4. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż liczba ustalona w sposób określony w § 3 ust.1 i 2 uchwały nr 58 /VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 24 września 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów OIPIP na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej, nie ma wpływu na ważność wyborów.

§12

1.Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się na ustny bądź pisemny wniosek wyłącznie od uprawnionego członka samorządu .

2.Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, imię i nazwisko oraz zawód kandydata, miejsce pracy kandydata. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie uprawniony członek samorządu uczestniczący w zebraniu wyborczym, w tym samodzielnie kandydat

3.Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie, a w przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu wyborczym oprócz pisemnej zgody na kandydowanie powinien również złożyć informacje zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu

4.Liczba kandydatów jest nieograniczona.

5.Listę kandydatów zamyka się, jeżeli po trzykrotnym zapytaniu przez przewodniczącego zebrania brak jest kolejnych zgłoszeń.

§13

Stosuje się te same zasady do wszystkich zgłaszanych kandydatur we wszystkich rejonach wyborczych.

§14

1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:

a) pieczęć OIPIP w Wałbrzychu,

b) oznaczenie rejonu wyborczego,

c) alfabetyczną listę kandydatów, z zaznaczeniem zawodu

d) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań,

e) pouczenie o sposobie głosowania.

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§15

1.Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, równą liczbie osób zarejestrowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.

2.Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejonu wyborczego po okazaniu np. dowodu tożsamości, prawa wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem, złożeniu podpisu otrzymuje kartę do głosowania.

§ 16

1.Wyboru dokonuje się poprzez skreślenie na karcie do głosowania kandydata który nie uzyskał akceptacji wyborcy.

2.Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3.Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania.

4.Głos jest nieważny wówczas gdy:

a) nie ma skreśleń

b) pozostawionych kandydatów na delegata jest więcej niż liczba dopuszczalnych wskazań

c) karta do głosowania została przekreślona lub uszkodzona.

5.Głosować można tylko osobiście.

6.W przypadku błędnego wypełnienia nie wydaje się drugiej karty do głosowania, a oddany głos zalicza się do głosów nieważnych.

§17

Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie tajności głosowania zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart do głosowania.

§18

Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników głosowania:

 1. Pracą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kieruje jej przewodniczący, wyłoniony spośród wybranych członków Komisji, przestrzegając zasad określonych w Uchwale Nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych oraz przepisach niniejszego Regulaminu.
 2. Karty niewydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się i sprawdza, czy ich ilość odpowiada liczbie osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu. W przypadku braku kart do głosowania należy powtórzyć cały cykl głosowania.
 1. Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów należy w pierwszej kolejności: policzyć ilość oddanych głosów, policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne, o których mowa w § 16
 2. Prace związane z realizacją pkt 3 wykonywane są przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w pełnym składzie.
 3. Liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może odbywać się poprzez rozdzielenie zadań, ale wyniki powinny być zweryfikowane przez przewodniczącego.
 4. Karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z liczenia głosów, którą podpisują osoby biorące udział w liczeniu, zabezpiecza się w zaklejonej kopercie. Na miejscu zaklejonym podpis składa przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 19

1. Z prac Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 Regulaminu Komisji Wyborczej.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej niezwłocznie po zakończeniu pracy Komisji odczytuje protokół.

3. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z zebrania wyborczego.

§ 20

1.Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:

1) powiadomienie o zebraniu wyborczym,

2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego,

3) rejestr wyborców rejonu wyborczego

4) listy zgłoszonych kandydatów na delegatów,

5) protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

6) zabezpieczone karty do głosowania.

2.Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w ust.1 dostarczana jest bez zbędnej zwłoki

Okręgowej Komisji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów.

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza listy delegatów na Okręgowy Zjazd, którą przekazuje Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

4. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w ust.1 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w Wałbrzychu w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.

5. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.

6. Skargi, o których mowa w ust. 5 rozpatrywane są na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej.

7. Od decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej służy odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

8. W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

9. Lista wybranych Delegatów publikowana jest w Biuletynie Informacyjnym OIPiP Wałbrzych i na stronie internetowej OIPiP

10. Lista, o której mowa wyżej zawiera następujące dane osobowe:

a) imię I nazwisko

b) numer rejonu wyborczego, zawód

11.Dane, o których mowa wyżej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016r, dalej zwane RODO.

§ 21

1.Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 20 należy zabezpieczyć przed utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych.

2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu przez okres jednej kadencji – do czasu zakończenia następnych wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu.

§ 22

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi pracami przez Okręgową Komisję Wyborczą jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Chrobrego 1/10, 58-100 Wałbrzych zwany dalej: “Administratorem”

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem do korespondencji OIPiP w Wałbrzychu za pomocą e-maila zamieszczonego na stronie internetowej , drogą pocztową na adres : ul. Chrobrego 1/10, 58-100 Wałbrzych

3. ORPiP powołała Inspektora Ochrony Danych , z którym można się kontaktować pod adresem e- mailowym : iod@oipip.walbrzych.pl lub bezpośrednio w siedzibie izby.

4. Dane zawarte w :

a) protokole z zebrania rejonu wyborczego,

b) karcie do głosowania

c) protokole komisji mandatowo- skrutacyjnej

d) karcie zgłoszenia kandydata na Delegata

przetwarzane są w celu realizacji zadań spoczywających na Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, a w szczególności w celu prawidłowej realizacji zadań realizowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą oraz w związku z przeprowadzeniem XXXVI Zjazdu Delegatów OIPiP w Wałbrzychu

5. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa wyżej wynika z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w OIPiP w Wałbrzychu oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U. z 2018r poz. 916 ze zm.) oraz art. 6, ust.1 lit. f RODO, to jest w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jakim jest prawidłowa realizacja zadań spoczywających na OIPiP w Wałbrzychu.

7. Odbiorcą danych osobowych są i będą odpowiednie organy lub przedmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorze danych. Odbiorcą danych osobowych są i będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu Administratora danych, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, w zakresie w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów.

10. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

11. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje ( decyzje bez istotnego udziału człowieka) , w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

SEKRETARZ ORPIP
Małgorzata Hrycak

PRZEWODNICZĄCA ORPIP
Maria Pałeczka