Wybory 2015

WYBORY DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
NA OKRĘGOWE ZJAZDY VII KADENCJI

INFORMATOR WYBORCZY
WYBORY 2015

W miesiącach maj-czerwiec 2015 na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Wałbrzychu, w ustalonych rejonach wyborczych (zamieszczone w zakładce „Rejony wyborcze”) odbędą się wybory na Delegatów VII kadencji na Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, na lata 2015-2019.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 10 marca 2015 r. podjęła Uchwałę Nr 39/VI/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej. Załącznikiem do cytowanej uchwały był Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej.

Aby uniknąć wszelkich błędów w czasie trwania wyborów, na posiedzeniu ORPiP 21.04.2015 r. podjęta została Uchwała Nr 65/VI/2015 w sprawie zmiany w załączniku nr 1
do uchwały nr 39/VI/2015 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 10 marca 2015 r w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzychu na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Uchwała Nr 65/VI/2015.
Załącznik nr 1 do w/w Uchwały – Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej.

17 marca 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej.
Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej dokonano
w głosowaniu jawnym wyboru:

 • Przewodniczącej OKW – Maria Pałeczka
 • Wiceprzewodnicząca – Monika Stanicka
 • Sekretarz – Małgorzata Hrycak

Opracowane zostały wzory dokumentów:

 • Regulamin zebrania wyborczego
 • Protokół z zebrania rejonu wyborczego zwołanego przez Okręgową Komisje Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów Delegatów VII kadencji na OZPiP
  w Wałbrzychu.
 • Karta do głosowania
 • Zawiadomienie o zebraniu wyborczym członków OIPiP w Wałbrzychu celem wyboru Delegatów na Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Wymienione wzory dokumentów zatwierdzone zostaną na posiedzeniu ORPiP
–21.04.2015 r. (Uchwała Nr 66/VI/2015)

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Wykaz wszystkich rejonów wyborczych zamieszczony jest w zakładce REJONY WYBORCZE

Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie, czy jest umieszczona placówka, w której jesteście zatrudnieni. Każde zgłoszenie spowoduje dokonanie zmiany .

Pielęgniarki i położne:

 • emerytki
 • rencistki
 • niepracujące i przebywające na urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych
 • wykonujące zawód w ramach indywidualnych praktyk proszę o dokonanie wpisu na listę wyborców ze wskazaniem rejonu wyborczego zgłaszając się do biura OIPiP
  w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10 lub e-mail oipipsekretariat@webmedia.com.pl można też dzwonić pod nr tel. 74 842 33 25- pracownik ds. rejestru
  Izabela Arendarczyk

Informacje o terminie i miejscu zebrania wyborczego dla każdego rejonu wyborczego zostanie przesłana do poszczególnych zakładów pracy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyborów. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym powinno zostać umieszczone w miejscu dostępnym dla pielęgniarek i położnych. Dodatkowo informacja ukaże się na stronie internetowej.
Proszę sprawdzać na bieżąco zamieszczane informacje.

Odpowiadamy na wszelkie wątpliwości, nanosimy zmiany. Za naszym pośrednictwem będzie można dokonać wszelkich zmian dotyczących wskazania rejonu wyborczego
(dotyczy również pielęgniarek i położnych zatrudnionych u dwóch i więcej pracodawców) Zależy mi bardzo, aby każda pielęgniarka/pielęgniarz i położna mogła wziąć udział
w wyborach Ponadto informuję, że w pierwszych dniach maja wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów będą opublikowane w Biuletynie Informacyjnym.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, na posiedzeniu 21 kwietnia 2015 r. zatwierdzi przygotowany rejestr wyborców, który obejmować będzie pielęgniarki/pielęgniarzy i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na dzień
01 marca 2015 r.

01 lipca 2015 r. nastąpi zakończenie prac Komisji Wyborczej. Zostaną sporządzone listy Delegatów na VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, na którym dokonamy wyboru:

 • Przewodniczącej/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
 • Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Delegatów na VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca ORPiP
w Wałbrzychu
(-) Maria Pałeczka

UCHWAŁA NR 66/VI/2015

Uchwała Nr 66/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie: zatwierdzenia wykazu “Rejonów Wyborczych na wybory Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzychu na Okręgowe Zjazdy VII kadencji na lata 2015-2019”, wzoru “Rejestru osób uprawnionych do głosowania”, wzoru “Karty do Głosowania”, wzoru “Zawiadomienia o zebraniu wyborczym członków OIPiP w Wałbrzychu”

Załączniki do Uchwały:

Uchwała Nr 1/VI/15

UCHWAŁA NR 1/VI/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁBRZYCHU z dnia  11 czerwca 2015 r. w sprawie : stwierdzenia uchybienia i unieważnienia wyborów