Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą: 149 zł

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn. zm.

Art. 105. 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki.

Zmiana wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą:  74,50 zł

2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą