XXXVI Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – 30 marca 2023 r.

Na podstawie  ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych  z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 628)

Art. 29. 1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

         24 stycznia 2023r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła  Uchwałę  
         Nr 46/VII/2023 w sprawie
zwołania XXXVI  Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-
         Wyborczego Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu
 30 marca 2023r.
        – Hotel Restauracja „Maria” w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 134B
  

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;     
2) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej
komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;     
3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;     
4) wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej
i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;     
5) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;     
6) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;     
7) udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;     
8) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach
objętych zakresem działania okręgowej izby.

Na podstawie Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

§ 6.  Obrady  okręgowego zjazdu otwiera Przewodnicząca/y ORPiP i prowadzi je do czasu wyboru
przewodniczącego okręgowego zjazdu.

PRZEWODNICZĄCA  ZJAZDU: MAŁGORZATA  HRYCAK

  § 11.
        1. Okręgowy zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:               
1)  komisję mandatową, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;             
2) komisję uchwał i wniosków;             
3) komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowania tajne i imienne, a także nadzoruje prawidłowość
przeprowadzania głosowań w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy użyciu urządzeń do
elektronicznego liczenia głosów;    
4) w przypadku, gdy okręgowy zjazd działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, komisję
wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza
listy kandydatów.

Powołane Komisje w składzie:

KOMISJA MANDATOWA :
HALINA ULANOWSKA
RENATA MROZEK

Na podstawie Protokołu Komisji Mandatowej zgodnie z  listą obecności frekwencja stanowiła  77 % ogółu delegatów  potwierdzając, że XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu był prawomocny.


KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW :  

EWA KOWALSKA
LUIZA NOWACZYŃSKA

KOMISJA SKRUTACYJNA :
HELENA SZCZEPANIAK
AGNIESZKA HODYL

KOMISJA  WYBORCZA:
IWONA MICHAŃCIO
DANUTA JURCZYŃSKA JOB

§ 15.       
1. W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowy zjazd rozpatruje wnioski, a także dokonuje wyborów
członków prezydium okręgowego zjazdu oraz komisji zjazdowych, a także przeprowadza inne wybory poza
trybem określonym w Regulaminie wyborów do organów izb.

PREZYDIUM ZJAZDU:
Sekretarz:

ANNA BRODZIŃSKA
Członkowie :       
ALEKSANDRA WALCZYK
DOROTA DUDZIAK

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków w drodze głosowania elektronicznego podjętych zostało 21 uchwał:

● Uchwała Nr 1/XXXVI/VIII/2023 XXXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
   Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
   zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i  Położnych na czas trwania
   VIII  kadencji w latach 2023-2027r.
Uchwała Nr 2/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie 
   zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów Izb oraz tryb odwoływania ich członków
   na czas trwania VIII  kadencji w latach 2023-2027 r.
Uchwała Nr 3/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    zatwierdzenia Regulaminów Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w  Wałbrzychu
    na czas trwania VIII  kadencji w latach 2023-2027 r.
Uchwała Nr 4/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    zatwierdzenia Zasad Gospodarki Finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
    w Wałbrzychu na czas trwania VIII  kadencji  na lata 2023-2027.
Uchwała Nr 5/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie  
    zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania z  wykonania budżetu za 2022 rok.
Uchwała Nr 6/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    zatwierdzenia  planu budżetu  na 2023 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej
    Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Uchwała Nr 7/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie  
    zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania z działalności  Okręgowej  Rady Pielęgniarek
     i Położnych w Wałbrzychu za czas trwania VII  kadencji w latach 2015-2023.
Uchwała Nr 8/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie  
    zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania z działalności  Okręgowej  Komisji Rewizyjnej
    w Wałbrzychu  za czas trwania VII  kadencji w latach  2015-2023.
Uchwała Nr 9/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    udzielenia absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie  Pielęgniarek  i Położnych  w Wałbrzychu
     VII kadencji  za lata 2015-2023.
Uchwała Nr 10/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika 
    Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  za czas trwania
    VII  kadencji w latach  2015-2023.
Uchwała Nr 11/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania z działalności  Okręgowego Sądu  Pielęgniarek
    i Położnych w Wałbrzychu  za czas trwania VII  kadencji w latach  2015-2023.
Uchwała Nr 12/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
     liczebności organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Wałbrzychu  oraz Delegatów
     na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  VIII  kadencji  na czas trwania VIII  kadencji  na lata
     2023-2027.
 Uchwała Nr 13/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
    Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
    wyboru na funkcję Przewodniczącej/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
     w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji na lata 2023-2027.
 ● Uchwała Nr 14/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
     Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
     wyboru na funkcję Przewodniczącej/ego Okręgowego Sądu  Pielęgniarek i Położnych
     w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji  na lata 2023-2027.
 ● Uchwała Nr 15/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
     Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
     wyboru na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek
     i Położnych w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji  na lata 2023-2027.
   ● Uchwała Nr 16/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
       Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
       wyboru na funkcję Przewodniczącej/ego Okręgowej Komisji Rewizyjnej  na czas trwania
       VIII kadencji na lata 2023-2027.
   ● Uchwała Nr 17/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
       Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
       wyboru Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych   w Wałbrzychu na czas trwania
       VIII kadencji na lata 2023-2027.
    ●
Uchwała Nr 18/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
        Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie  
        wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Pielęgniarek 
        i Położnych w Wałbrzychu na czas trwania VIII kadencji  na lata 2023-2027.
    ● Uchwała Nr 19/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
         Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie    
          wyboru Członków Okręgowej  Komisji Rewizyjnej  w Wałbrzychu na czas  trwania
          VIII kadencji na lata 2023-2027.
      ● Uchwała Nr 20/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
          Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie     
          wyboru Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na czas trwania VIII  kadencji
           na lata 2023-2027.
      ● Uchwała Nr 21/XXXVI/VIII/2023 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu
          Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Wałbrzychu z dnia  30 marca  2023 r. w sprawie
         wyboru Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.