Ważne dla pielęgniarek i położnych

Prawo

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 628)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i  położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych z dnia 2 maja 2012 r.


Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2022 poz. 551- tekst jednolity)

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019 poz. 1490)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz.U. z dnia 8 lutego 2018 r. poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  (Dz.U. z dnia 8 marca 2017 r. poz. 497)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne z dnia 28 października 2015 r. (poz. 1971)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych z dnia 20 sierpnia 2012 r. (poz. 970)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r. (Dz.U. z dnia 26 października 2016 r. poz. 1761)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne z dnia 20 sierpnia 2013 r. – obowiązuje od 24 sierpnia 2015


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U. z dn. 6 lipca 2012, poz. 770)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej z dnia 9 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 817)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. 8 października 2012 r. , poz. 1106)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 29 września 2011 r.  (Dz.U. Nr 221, poz. 1319)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 24 lipca 2017 r.


Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2217)

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2017 r. Poz. 1473 )

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 września 2018 r. (Dz. U. z dnia 13 września 2018 r. Poz. 1942)

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2017r. poz. 2295 – Obwieszczenie MZ tekstu jednolitego)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. ( Dz. U. z dnia 19 października 2018r. poz. 2012)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r.(Dz. U. z dn. 15 października 2015 r. Poz. 1628 )


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1349)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 9 sierpnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1558)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  z dnia 22 listopada 2013 (Dz. U. z dn. 15 października 2015 r. Poz. 1628 )


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  z dnia 24 września 2013 (Dz. U. z dn. 28 października 2013 r. Poz. 1248 )


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 09.12.2013 r., poz 1480)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie z dnia 25 kwietnia 2018 r.  (Dz.U. z dnia 15 maja 2018 r. poz. 909)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu z dnia  6 lutego 2012 r. (Dz.U.  z 17 lutego 2012 r., poz. 182)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. Poz. 1957 z dnia 5 grudnia 2016 r.)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. (Dz.U.  z 31 grudnia 2012 r., poz. 1545)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 11 września 2018 r. Poz. 1756).


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dnia 16 grudnia 2016 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. 3 lipca 2013 r., poz. 769)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1245)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy z dnia 5 stycznia 2012 r.


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 11 czerwca 2014 r.


Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417)
Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1163)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 09 listopada 2015 r. (Dz.U. z  08 grudnia 2015 r., poz. 2069)


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 czerwca 2013 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 2 października 2014 r.


Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2018 poz. 1115)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 03 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1420)

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 992, 1000)

USTAWA o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017 poz. 1371 )

Studia

PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

PWSZ_AS_logo_BLACK
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe
pn. Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Wałbrzyska PWSZ kształci kadry dla sektora medycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, to instytucja która dzięki swojej dobrej organizacji, błyskawicznie reaguje na potrzeby lokalnego rynku pracy. Doskonałym przykładem takiej reakcji jest Pielęgniarstwo – najnowszy kierunek w ofercie dydaktycznej uczelni. Uruchomienie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie sygnalizowane wcześniej przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucje i organizacje zrzeszone np. Dolnośląscy Pracodawcy. Po niespełna roku starań, kompletowaniu kadry i tworzenia pracowni udało się uruchomić kierunek, na którego pierwszym roku studiuje prawie sześćdziesiąt osób. Cały proces rozpoczął się w grudniu 2015 od złożenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) pn. pielęgniarstwo. Prace związane ze skompletowaniem wszystkich dokumentów i tworzeniem profesjonalnych pracowni dydaktycznych (m.in. umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii) przebiegały niezwykle sprawnie, a pomagali przy nich znani specjaliści, reprezentujący rozmaite specjalizacje medyczne. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w Instytucie Zdrowia, w którym od kilku lat studenci kształcą się także na takich kierunkach, jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne.

Pielęgniarstwo to studia trwające 3 lata (6 semestrów), które kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz ustnym egzaminem dyplomowym (teoretycznym i praktycznym). Absolwent studiów uzyska tytuł licencjata pielęgniarstwa, będący potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w stosownych rozporządzeniach. Realizację zakładanych efektów kształcenia zapewniają zaplanowane przedmioty/moduły, w tym przede wszystkim zajęcia praktyczne (1100 godzin) oraz praktyki zawodowe (1200), które stanowią integralną część programu kształcenia.

Ze względu na charakter studiów oraz profil praktyczny pielęgniarstwa, kierunek ten wałbrzyska PWSZ realizuje w ścisłej współpracy z trzema szpitalami: Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym Latawiec SPZOZ w Świdnicy. Rozbudowany blok kształcenia praktycznego, prowadzony pod kierunkiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, ma umożliwić przyszłym absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego w pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będą ponadto inne placówki medyczne, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia. Kształcenie na tym kierunku otwiera nowe możliwości zarówno dla przyszłych absolwentów, jak i środowiska lokalnego, bowiem rozwój regionu wałbrzyskiego wiązać należy nie tylko z potencjałem ekonomicznym, ale przede wszystkim z kapitałem społecznym. Nowy kierunek studiów odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wypełnia lukę regionalnego rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia tego typu kadr.

Studia licencjackie to nie jedyna propozycja dla osób zatrudnionych w sektorze medycznym. Uczelnia posiada w swojej ofercie studia podyplomowe pn. „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Studia te adresowane są głównie do osób zajmujących stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach systemu opieki zdrowotnej, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia takich stanowisk. Na ten kierunek PWSZ zaprasza również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent legitymować się będzie kompleksową wiedzą menedżerską, a także nabędzie umiejętność planowania strategicznego, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Oznacza to, że będzie przygotowany do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: www.pwsz.com.pl – zakładka dla kandydata.


Studiuj pielęgniarstwo w Wałbrzychu

Od wielu lat analitycy ochrony zdrowia wskazują na systematycznie rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od 2010 r. zauważa się rosnący niedobór pielęgniarek. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że w latach 2010–2020 na emeryturę przejdzie 80 814 pielęgniarek, a pracę w zawodzie podejmie tylko 19 954. Te alarmujące dane wskazują, iż w 2020 r. w systemie ochrony zdrowia będzie brakować ok. 60 860 pielęgniarek, a średnia wieku tych, które pozostaną aktywne zawodowo to 48 lat (osoby pomiędzy 41. a 65. rokiem życia). Wniosek jest prosty: za kilka lat może w Polsce zabraknąć położnych i pielęgniarek.

Uruchomienie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia pn. pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS) jest zatem odpowiedzią na bieżące potrzeby lokalnego rynku pracy. Zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarską sygnalizują coraz częściej dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucje i organizacje zrzeszone np. Dolnośląscy Pracodawcy.

W grudniu 2015 r. PWSZ AS w Wałbrzychu złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) pn. pielęgniarstwo. Prace związane ze skompletowaniem wszystkich dokumentów przebiegały bardzo sprawnie, ze względu na ogromne zaangażowanie wielu znanych specjalistów, reprezentujących rozmaite specjalizacje medyczne, którzy na co dzień zatrudnieni są w szpitalach zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (m.in. w Wałbrzychu oraz Świdnicy).

Kształcenie na studiach licencjackich w PWSZ AS w Wałbrzychu na kierunku pielęgniarstwo otwiera nowe możliwości zarówno dla przyszłych absolwentów, jak i środowiska lokalnego, bowiem rozwój regionu wałbrzyskiego wiązać należy nie tylko z potencjałem ekonomicznym, ale przede wszystkim z kapitałem społecznym. Nowy kierunek studiów odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wypełnia lukę regionalnego rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia tego typu kadr (w Wałbrzychu od lat nie ma żadnej oferty edukacyjnej w tym zakresie).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwać będą 3 lata (6 semestrów) i zakończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz ustnym egzaminem dyplomowym (teoretycznym i praktycznym). Absolwent studiów uzyska tytuł licencjata pielęgniarstwa, będący potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w stosownych rozporządzeniach: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631); Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 970) oraz spełnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.). Realizację zakładanych efektów kształcenia zapewniają zaplanowane przedmioty/moduły, w tym przede wszystkim zajęcia praktyczne (1100 godzin) oraz praktyki zawodowe (1200), które stanowią integralną część programu kształcenia. Ogólna liczba godzin kształcenia wynikająca z planu studiów wynosi 4784.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zostaną wpisane w działalność powołanego w 2013 r. Instytutu Zdrowia, w którym realizowane już jest kształcenie w ramach takich kierunków, jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Zajęcia dla studentów pielęgniarstwa będą prowadzone w jednym z obiektów Uczelni przy ul. Piotra Skargi 14 a.

Ze względu na profil praktyczny kierunku studiów pn. pielęgniarstwo oraz zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, tj. łączenia teorii z praktyką, szczególnie istotne znaczenie dla ww. kierunku studiów ma obszar kształcenia praktycznego, który będzie realizowany na podstawie podpisanych porozumień o współpracy z trzema szpitalami: Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym Latawiec SPZOZ w Świdnicy. Rozbudowany blok kształcenia praktycznego, realizowany pod kierunkiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, ma umożliwić przyszłym absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego w pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będą ponadto inne placówki medyczne, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia.

Uczelnia rozpoczęła już prace remontowo-budowlane zmierzające do stworzenia nowoczesnych, specjalistycznych pracowni (m.in. umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii), które służyć będą realizacji zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (Dz. U. nr 55, poz. 578). Jako publiczna uczelnia, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz statutu uczelni. Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

W chwili obecnej PWSZ AS w Wałbrzychu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia licencjackich: administracja, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, techniki dentystyczne; inżynierskich: bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka oraz drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach: administracja i logistyka. Uczelnia ponadto oczekuje na ostateczną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pn. architektura wnętrz.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.pwsz.com.pl.

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KŁODZKU

Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo

Rekrutacja


Szanowni Państwo,

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja na nowy kierunek. Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów : 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

O kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią kontynuację procesu kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w uczelniach na kierunku Pielęgniarstwo.

Celem studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony będzie nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.

Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach w ramach wdrażanego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • pielęgniarstwo operacyjne,
 • dydaktyka medyczna,
 • kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne,
 • podstawy transplantologii,
 • nefrologia i dializoterapia,
 • zarządzanie w pielęgniarstwie.

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał:

 • umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
 • zdolność organizowania i zarządzania opieką pielęgniarską oraz umiejętność współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
 • przygotowanie do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących promocję i edukację zdrowotną
 • umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,
 • przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa, są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady rekrutacji

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, posiadając dyplom licencjata pielęgniarstwa. Na kierunek Pielęgniarstwo wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku.

Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów : 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Przemysław Kulon
Dział Promocji i Wydawnictw

Do pobrania: BROSZURA INFORMACYJNA (PDF)

STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy na studia podyplomowe Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych – kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.