Zadania

Zadaniem samorządu jest w szczególności:

 • Sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej,
 • ustalenie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • opiniowanie programu kształcenia zawodowego,
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,
 • obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych,
 • reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą,
 • współpraca z samorządem lekarskim oraz samorządami innych zawodów medycznych w kraju i zagranicą,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin,
 • zarządzanie majątkiem własnym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.