XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych

„W świat niesiemy swe serca gorące
Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym  przywrócić  nadzieję.”

Pierwsze wersy  hymnu pielęgniarskiego rozpoczęły uroczystość obchodów  XXV- lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

poczet
Poczet sztandarowy: Elżbieta Bujak-Rogala Anna Wachowiak-Bobkiewicz Anna Sorota

sztandar-2-tlo

sztandar-1-tlo

akt-nadania

ustawa-o-samorzadzie-91 ustawa-o-samorzadzie-2011

ustawa-o-zawodach-96 ustawa-o-zawodach-2011

 

 

 

Przewodnicząca ORPiP – Maria Pałeczka dziękując za przyjęcie zaproszenia  powitała  wszystkich  bardzo serdecznie.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili  zaproszeni goście oraz pielęgniarki i położne. Obecni byli m.in.:

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas
Wicewojewoda Dolnośląski – Kamil Krzysztof Zieliński
Wicestarosta  powiatu Kłodzkiego- Małgorzata Jędrzejewska –Skrzypczyk
Dyrektorzy, Prezesi , Pielęgniarki Naczelne  podmiotów leczniczych
Przewodnicząca DORPiP we Wroclawiu  –Anna Szafran
Przewodnicząca ORPiP w Jeleniej Górze – Elżbieta Słojewska ­Poznańska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca I i II kadencji DORPiP we Wrocławiu  – Ludmiła Domagała
Przewodnicząca Zarządu PTP Oddzaiłu Dolnośląskiego – Teresa Fichtner-Jeruzel
Konsultant  krajowy i konsultanci wojewódzcy
Poseł na Sejm RP III i IV kadencji- Krystyna Herman
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Kłodzku – dr Małgorzata Felcenloben
Organizatorzy podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Wystąpienie Przewodniczącej ORPiP

9Pierwszym aktem prawnym regulującym w Polsce niepodległej status prawny pielęgniarki, zasady wykonywania zawodu  była ustawa z  dnia 21 lutego 1935 roku o pielęgniarstwie.
Określała jako podstawę –  odpowiedzialność pielęgniarki wobec osób zlecających jej wykonanie czynności.
Każdy zawód ma swoją historię i własne regulacje prawne. Zawód pielęgniarki odróżnia od innych zawodów jego charakter. Wykonywanie tej profesji polega na czynnościach podejmowanych w celu zapewnienia podstawowych potrzeb w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych.
Lata osiemdziesiąte, pamiętamy – to lata stanu wojennego.  Lata istotnych przemian ustrojowych.
To właśnie wtedy, wśród zawodów medycznych pojawiła się  koncepcja tworzenia organizacji samorządowych.
Ograniczona samodzielność, chęć samostanowienia o sobie, ogromna determinacja pielęgniarek i położnych, porozumienia Okrągłego Stołu z dnia 14 marca 1989 roku, umożliwiły tworzenie samorządu pielęgniarek i położnych.

 

1Obrady Okrągłego Stołu trwały od  6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Ochroną zdrowia zajmował się Podzespół d/s Zdrowia. Uczestnikami w posiedzeniach Okrągłego Stołu byli między innymi pielęgniarki Anna Grajczyk i Katarzyna Koronka- Pielęgniarka Naczelna Kraju, ekspert  d/s pielęgniarstwa w MZiOS i  Alicja Milewska –  położna.
W jednym z załączników w protokole końcowym Okrągłego Stołu-  stanowiących Stanowiska Podzespołu d/s Zdrowia –  Załącznik nr 7D Stanowisko Podzespołu d/s Zdrowia w sprawie samorządów zawodowych :
„W celu obrony interesów zawodowych pielęgniarek i położnych, najliczniejszej grupy wśród zawodów medycznych zespół uznaje za niezbędne powołanie Izby Pielęgniarek i Położnych. Przygotowanie projektu i przeprowadzenie konsultacji
w środowisku  do  30 czerwca 1989 roku”.
Do spotkania doszło 29 października 1989 roku , w Gdańsku z Aliną Pieńkowską- pielęgniarką ze Stoczni Gdańskiej. W tym spotkaniu  z obecnego Dolnego Śląska uczestniczyły dwie pielęgniarki- Pani Ludmiła Domagała i Anna Jurczak. W czterech wówczas województwach- jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim i wrocławskim przeprowadzane były konsultacje –jedna duża  izba – czy w każdym z tych województw.

4Pani Ludmiła Domagała przekonywała o regionalnej autonomii. Za wspólną izbą wrocławsko- legnicką opowiedziały się pielęgniarki z byłego województwa legnickiego.
I tak jest do dnia dzisiejszego.
Po raz pierwszy,  po zasadniczych zmianach politycznych, w III Rzeczpospolitej pielęgniarki i położne mają zgodę na tworzenie samorządu zawodowego.
Pierwszy projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych,  opublikowany został na łamach  „Służby Zdrowia” nr 36 (2173) z dnia 3 września 1989 r. Projekt ten, zwany poselskim, był firmowany i poddawany dyskusji w ramach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Projekt autorstwa Urszuli Krzyżanowskiej- Łagowskiej.
Następnie powoływani byli pełnomocnicy ds. samorządu na szczeblach wojewódzkich. Na początku 1990 r. rozpoczął się długi proces tworzenia tymczasowych komitetów organizacyjnych w województwach oraz przedstawicieli  w zakładach służby zdrowia.

 

5Ogólnopolski Komitet Organizacyjny wybrał przewodniczącą, którą została Anna Grajcarek. Utworzony został Zespół do spraw ustawy. Projekt ten, zwany rządowym został opublikowany na łamach „Służby Zdrowia”  nr 14/15 (2203/2204)  z dnia 8-15 IV 1990 r., a następnie wpłynął do Sejmu na ręce poseł Anny Knysok w czerwcu 1990 r. W lipcu oba projekty, poselski i rządowy zostały skierowane przez Prezydium Sejmu do Komisji Zdrowia i Ustawodawczej, które zebrały się  październiku 1990 r.
Posłem sprawozdawcą w sejmie była Krystyna Ejsmont.
19 kwietnia 1991 roku Sejm przyjął ustawę, którą 13 maja podpisał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  –  Lech Wałęsa.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej – Władysław Sidorowicz , Zarządzeniem  z dnia 24.V.1991 r.   powołuje Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i  Położnych, który do czasu wyboru krajowych organów samorządu miał uprawnienia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

6

„Koleżanki

Mamy Ustawę o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych. ………………………………..  „

7

Na jej mocy będziemy mogły decydować i rozwiązywać problemy dotyczące wykonywania naszego zawodu. Zdajemy sobie sprawę, że problemy, które spiętrzyły się w ostatni czasie powodują, iż wątpicie w to, aby ktokolwiek mógł pomóc naszemu środowisku.
Musimy uwierzyć w nasze możliwości. Zaczynają się wybory na zjazdy okręgowe. Mamy możliwość wybrać ludzi, którzy godnie będą reprezentować nasze interesy, którzy nie pozwolą na dalszą degradację naszego zawodu i będą walczyć o poprawę warunków pracy i płacy oraz nie będą działać przeciwko naszemu środowisku.
Liczymy na zaangażowanie pielęgniarek i położnych pracujących z pacjentem, tj. znających problemy pacjentów  i zawodowe. Tylko wtedy, gdy wybierzemy odpowiednie koleżanki, tj. te które dobrze pracują, a zarazem widzą problemy i chcą je rozwiązywać będziemy stanowiły silny samorząd. Dobrze zastanów się, wybierz.

I8 Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,  obradował  5-6 listopada i 11-12 grudnia tego samego roku w Warszawie. Powołał naczelne władze samorządu – Pani  Urszula Krzyżanowksa-Łagowska – Prezes Naczelnej  Rady I kadencji.  Ustanowił również regulaminy dla struktur naczelnych i lokalnych, już w grudniu powołane zostały komisje problemowe.

I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych okręgu wałbrzyskiego odbył się 3 października 1991 r.

 

Naczelna Izba oraz okręgowe izby rozpoczęły pracę od poszukiwania lokali, tworzenia prawa samorządowego poprzez swoje komisje, podejmowanie prac merytorycznych nad zmianami w systemie ochrony zdrowia, systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, współpracą z zagranicą, kodeksem etyki, pracami publicystycznymi, a także nad warunkami pracy i płacy naszych członków. Utworzenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych to praca ogromnej rzeszy pielęgniarek i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych.
Powołując do życia samorząd, otworzyliśmy nowy rozdział w historii pielęgniarstwa i położnictwa, nasze motto-  „nic o nas bez nas”. Uprawnienia, które uzyskaliśmy, to następny etap, który wynika z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku, która reguluje status zawodowy pielęgniarek i położnych,  jako zawodów samodzielnych.
Miałyśmy w sobie tyle pasji i tak wiele było do zrobienia.   Zapał, entuzjazm i wiara, że tworzymy coś własnego, coś dla nas wszystkich bardzo ważnego.
Samorząd pielęgniarski stawał się coraz bardziej widoczny w Polsce. Należy podkreślić, że bez ciężkiej pracy okręgowych  izb  nie byłoby to możliwe. Każda  okręgowa izba na miarę swoich możliwości przyczyniała się do wspólnego dobra. Od samego początku wskazywaliśmy, że tylko razem możemy zmieniać rzeczywistość.
Działalność samorządu to nie tylko załatwianie spraw bieżących, to  inwestowanie w przyszłość.
Od zawsze jesteśmy  środowiskiem, które nie czeka biernie aż ktoś ofiaruje lepsze jutro. Od lat bardzo aktywnie włączamy się w zachodzące procesy zmian.
Od I kadencji-  Ogrom pracy organizacyjnej, budowanie od nowa struktur.  Opracowanie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,   intensywne prace legislacyjne. Opracowanie pierwszych standardów zawodowych, szkolenia, akcje informacyjne- to wszystko pokazało, że pielęgniarki potrafią się bardzo dobrze  zorganizować. Kolejne lata – tworzenie i rozwijanie systemu kształcenia podyplomowego oraz problemy z utrzymaniem standardów kształcenia przed dyplomowego, rozwiązywanie problemów zawodowych w nieustannie  reformowanej podstawowej opiece zdrowotnej.
Opiniowanie aktów prawnych, nadzór nad jakością świadczeń poprzez system rejestracji, wydawanie prawa wykonywania zawodu, opracowanie standardów zawodowych i czuwania nad stroną etyczną.
Podnoszenie świadomości zawodowej pielęgniarek i położnych w obszarach odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej. Samorząd Pielęgniarek i Położnych dał początek wspaniałym  przemianom, bez których nie byłoby jutra.
Przez  dwadzieścia pięć lat  nabieraliśmy doświadczenia i dojrzałości, by jak najlepiej realizować powierzone nam zadania. Pokonaliśmy wiele przeszkód i rozwiązaliśmy nie jeden problem, ale wciąż jeszcze wiele przed  nami.
Niezbędne staje się więc podjęcie działań  przede  wszystkim dla bezpieczeństwa i dobra pacjenta. Pamiętajmy, że są to zawody zaufania publicznego i warto, aby oprócz zaufania, pielęgniarki i położne mogły liczyć na poparcie i uznanie społeczeństwa współmierne do trudów pracy  z jakimi się  zmierzają.

_dsc_9357endUtworzenie dwadzieścia pięć lat temu przez pielęgniarki i położne w Polsce samorządu zawodowego będącego gwarancją samodzielności obu tych zawodów, było niewątpliwie przejawem determinacji i siły. Fakt ten świadczy o wysokiej świadomości obywatelskiej, poczuciu tożsamości i misji zawodowej naszego środowiska. Cechy te są ważnym elementem statusu „zawodu zaufania publicznego”, do którego należy nasz samorząd,
a co za tym idzie – stanowi ważną płaszczyznę do realizacji zawodowego i osobistego rozwoju, a jego ramy prawne umożliwiają zrealizowanie niemal każdej społecznej i zawodowej inicjatywy.
Od początku swojego istnienia nasz samorząd podkreślał konieczność ciągłego wzmacniania statusu prawnego i samodzielności zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji _dsc_8848endpielęgniarek i położnych oraz rozwój praktyk zawodowych. Jako samorząd domagamy się zatrudnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, gdyż jest to podstawą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego całemu polskiemu społeczeństwu. Pragnę również podkreślić, że dążymy do dialogu z całym środowiskiem medycznym w systemie, wszystkimi partnerami na rynku usług zdrowotnych, uświadamiając politykom, organizatorom opieki zdrowotnej, pacjentom, że bezpieczeństwo pacjenta oraz jakość świadczeń zdrowotnych zależy także od dobrze przygotowanych zawodowo pielęgniarek i położnych. . Jako Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pragnę podkreślić, że każde osiągnięcie jest miarą zaangażowania i zespołowej solidarnej pracy. Uważam, że największe zasługi w sukcesach naszego środowiska mają Okręgowe Izby, które wykonując statutową pracę w swoim okręgu każdego dnia, przyczyniają się do wzmocnienia pielęgniarskiego etosu. Siła samorządu jest w Was -w Waszej Okręgowej Izbie. Dziękuję za pracowite dwadzieścia pięć lat i życzę, aby stanowiły podstawę do dalszych działań na rzecz polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Życzę Państwu wiary, że razem możemy zdziałać najwięcej.

Serdeczne gratulacje pragnę przekazać odznaczonym podczas dzisiejszej uroczystości pielęgniarkom i położnym — członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. Dziękuję Państwu za codzienną odpowiedzialną pracę na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, za determinację w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz za dbałość o prestiż naszych zawodów i własny profesjonalny rozwój. Dziękuję za pracowite dwadzieścia pięć lat i życzę, aby stanowiły mocną podstawę do dalszych działań na rzecz polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

Z okazji Jubileuszu XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu pragnę przekazać życzenia nieustającej chęci do podejmowania nowych wyzwań i osiągania wytyczonych celów. Życzę Państwu zasłużonej satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

_dsc_8873end_dsc_8888end

nipip

 

 

 

 

W swoim wystąpieniu Pani Prezes  mocno  podkreśliła zdecydowany sprzeciw  planom  resortu  zdrowia, do powrotu  kształcenia pielęgniarek w liceach i technikach medycznych.
Podkreśliła, że samorząd nie zgodzi się na powrót dawnego systemu kształcenia.
Kształcenie pielęgniarek i położnych nie może być inne od tego, które obowiązuje   w większości krajów Unii Europejskiej. Zachętą do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki  powinna być dobra płaca i odpowiednie warunki pracy.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z okazji XXV – lecia SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  wyróżniła STATUETKĄ JUBILEUSZOWĄ

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Panią ZOFIĘ MAŁAS

W uznaniu za wkład i zaangażowanie w działaniach na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych, przyczyniając się do upowszechniania etyki zawodowej.
W podziękowaniu za współpracę oraz umiejętność kreowania społecznego i zawodowego wizerunku zawodów pielęgniarki i położnej.

_dsc_8935end

_dsc_8947end

Do  życzeń  i podziękowań  Pani Prezes, dołączyły się Przewodniczące ORPiP Anna Szafran, Sabina Wiatkowska, Elżbieta Słojewska­-Poznańska

_dsc_8902end

_dsc_8687end _dsc_8697end _dsc_8737end _dsc_8740end _dsc_8744end _dsc_8751end _dsc_8757end _dsc_8803end

Na wniosek  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu , Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  za zasługi w działalności na rzecz samorządu przyznała odznaczenia samorządowe. W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odznaczenia wręczyła Pani Prezes.

zlote

srebrny

dsc_8966 dsc_8977 dsc_8986_dsc_9000end

braz

_dsc_9013end _dsc_9018end dsc_9014

honorowe

_dsc_9056end dsc_9078_dsc_9087end

statuetka

_dsc_9110end _dsc_9112end _dsc_9129end dsc_9139_dsc_9134end

Były podziękowania, gratulacje, życzenia.

scan0115

scan0114

scan0106

scan010kk6

_dsc_9233end

klodzko_dsc_9200end

_dsc_9260end scan0113

_dsc_9324end scan0107

_dsc_9278end scan0109

_dsc_9282end
scan0108

_dsc_9310end
omnibus

_dsc_9317end
scan0110

_dsc_9267end _dsc_9343end _dsc_9350end dsc_9174

Uroczystość  obchodów XXV-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych  uświetnił  godzinny występ Zespołu  THE BLACK   rozpoczynając  pięknym wykonaniem piosenki  Leonarda  Cohona  „ALLELUJA”
Nie mogło zabraknąć  jubileuszowego tortu. Kuluarowych rozmów, wspomnień i spotkań po latach.

_dsc_9416end_dsc_9437end_dsc_9383end _dsc_9385end _dsc_9388end _dsc_9391end _dsc_9401end

Na przełomie 25 lat wydarzyło się bardzo wiele.  Z  dokonań  i osiągnięć możemy być dumni.
Wiele jeszcze przed nami.
– niewłaściwa organizacja pracy
– niedobory kadrowe i przeciążenie pracą
– pogłębiająca się luka  pokoleniowa
–  niski wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców
– plany wprowadzenia  zmian  systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek
–  wynagrodzenia
– migracja pielęgniarek  i położnych podążając  za wyższymi wynagrodzeniami  i bezpieczniejszą  pracą

Bądźmy razem.

Samorząd Pielęgniarek  i Położnych    to my –  pielęgniarki, położne pielęgniarze,   w każdym  miejscu  i na każdym stanowisku pracy.

Jest nas dzisiaj  5481

4897 pielęgniarek
476 położnych
108 pielęgniarzy                                        

 Wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, Pielęgniarzom

w imieniu własnym  i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  dziękując za pracę i współpracę,  na kolejne  25 lat  życzę wielu sukcesów  zawodowych, realizacji  wytyczonych  celów, spełnionych planów, satysfakcji  z wykonywanej  ciężkiej
i odpowiedzialnej  pracy  oraz wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym.

Maria Pałeczka
Przewodnicząca ORPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu