UCHWAŁA Nr 58 /VII/2019

UCHWAŁA Nr 58 /VII/2019

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W WAŁBRZYCHU

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie:

zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzychu na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U z 2018r. poz.916), w związku z § 8 uch. nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich członków, uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu zarządza wybory Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na Okręgowe Zjazdy VIII kadencji, na lata 2020-2024.

§ 2

1. Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i położne zarejestrowane i wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na dzień 31 sierpnia 2019r., które posiadają prawo wyborcze o jakim mowa w art 12 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:

– imię i nazwisko

– numer prawa wykonywania zawodu

3. Do rejestru wyborców dopisuje się pielęgniarki/położne, które zostały skreślone z listy członków innej okręgowej izby, o ile przedstawią zaświadczenie, że nie brały udziału w wyborach, które dołączone zostanie do listy wyborców.

4. Rejestr wyborców wraz z aneksami wpisów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 40 osób zarejestrowanych w każdym rejonie wyborczym.

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i położnych należących do rejonu wyborczego przez liczbę określoną w ust.1, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, przyznaje się dodatkowy mandat.

3. Po ustaleniu liczby Delegatów na Okręgowy Zjazd z każdego rejonu wyborczego obowiązuje zasada proporcjonalności w określeniu liczby delegatów spośród pielęgniarek i położnych.

4. Wykaz rejonów wyborczych i ilości delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W przypadku, gdy na podstawie § 2 ust. 3 do rejestru wyborców w rejonie wyborczym zostanie dopisana dodatkowa osoba, a wpłynie to na ilość mandatów, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje uchwałę o zmianie treści załącznika.

§ 4

1. Powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:

1). Maria Pałeczka

2). Małgorzata Hrycak

3). Barbara Konefał

4). Janiak Małgorzata

5). Anna Sorota

6). Anna Wachowiak – Bobkiewicz

7). Danuta Jurczyńska Job

8). Krystyna Nitkiewicz

9). Aleksandra Walczyk

2. Powołuje się osoby do sprawowania nadzoru przebiegu wyborów w okręgach wyborczych:

1). Ewa Kowalska

2). Elżbieta Pieprz-Pankiewicz

3). Monika Szyc

4). Barbara Gutkowska – Domańska

5). Elżbieta Bujak -Rogala

6). Natalia Kaszuba

7) Bożena Bohdanowicz

8). Wiesława Fryźlewicz

9). Renata Mrozek

10). Anna Brodzińska

11). Krystyna Bieniek

13). Dorota Dudziak

14). Alicja Dubikowska

15). Janusz Szachniewicz

16). Jolanta Kundyk

17). Elżbieta Maciejewska

18). Teresa Piksa

19). Monika Stanicka

20).  Anna Jarowicka-Baciejowska

21) Hanna Mikus

22).Dorota Kopeć

23). Grażyna Bieniada

24). Dorota Midor

§ 5

1. Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie po zakończonych wyborach w rejonach wyborczych, a także przedstawia pisemne sprawozdanie z całości podejmowanych działań.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORPiP Przewodnicząca ORPiP

Małgorzata Hrycak Maria Pałeczka