Archiwa tagu: Rozporządzenie

Wykaz aktów prawnych

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.
(Dz. U. 2021 poz. 628)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i  położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych z dnia 2 maja 2012 r.


 Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
z dnia 15 lipca 2011 r.

(Dz. U. 2022 poz. 551- tekst jednolity)

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019 poz. 1490)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne z dnia 18 stycznia 2018 r.
(Dz.U. z dnia 8 lutego 2018 r. poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  (Dz.U. z dnia 8 marca 2017 r. poz. 497)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne z dnia 28 października 2015 r. (poz. 1971)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych z dnia 20 sierpnia 2012 r. (poz. 970)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r. (Dz.U. z dnia 26 października 2016 r. poz. 1761)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne z dnia 20 sierpnia 2013 r. – obowiązuje od 24 sierpnia 2015


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U. z dn. 6 lipca 2012, poz. 770)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej z dnia 9 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 817)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. 8 października 2012 r. , poz. 1106)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 29 września 2011 r.  (Dz.U. Nr 221, poz. 1319)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru z dnia 24 lipca 2017 r.


Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
z dnia 27 października 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2217)

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
z dnia 8 czerwca 2017 r.
(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2017 r. Poz. 1473 )

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 września 2018 r.
(Dz. U. z dnia 13 września 2018 r. Poz. 1942)

Ustawa o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 654)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2017r. poz. 2295 – Obwieszczenie MZ tekstu jednolitego)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 11 października 2018 r. ( Dz. U. z dnia 19 października 2018r. poz. 2012)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r.(Dz. U. z dn. 15 października 2015 r. Poz. 1628 )


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1349)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 9 sierpnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1558)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  z dnia 22 listopada 2013 (Dz. U. z dn. 15 października 2015 r. Poz. 1628 )


Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  z dnia 24 września 2013 (Dz. U. z dn. 28 października 2013 r. Poz. 1248 )


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 09.12.2013 r., poz 1480)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie z dnia 25 kwietnia 2018 r.  (Dz.U. z dnia 15 maja 2018 r. poz. 909)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu z dnia  6 lutego 2012 r. (Dz.U.  z 17 lutego 2012 r., poz. 182)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. Poz. 1957 z dnia 5 grudnia 2016 r.)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. (Dz.U.  z 31 grudnia 2012 r., poz. 1545)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 11 września 2018 r. Poz. 1756).


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dnia 16 grudnia 2016 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. 3 lipca 2013 r., poz. 769)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1245)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie służby medycyny pracy z dnia 5 stycznia 2012 r.


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
(Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 11 czerwca 2014 r.


 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 r.
(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417)
Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta z dnia 12 czerwca 2015 r.
(Dz.U. 2015, poz. 1163)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 09 listopada 2015 r. (Dz.U. z  08 grudnia 2015 r., poz. 2069)


Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 czerwca 2013 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 2 października 2014 r.


Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
z dnia 8 września 2006 r.

(Dz.U. Nr 191, poz. 1410)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz niektórych innych ustaw

(DZ.U.2018 poz. 1115)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 03 listopada 2011 r.
(Dz.U. Nr 237, poz. 1420)

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 10 maja 2018 r.

(Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. 2018 r. poz. 992, 1000)

USTAWA o publicznej służbie krwi
z dnia 22 sierpnia 1997 r.

(Dz.U. 2017 poz. 1371 )