Składka członkowska – Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII KZPiP

W dniach 18-20 stycznia 2016 roku odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

ZA ROK 2021 STAWKA 42,42 ZŁ

OSOBY PRACUJĄCE W ZAWODZIE W ZAKŁADZIE PRACY 1% OD STAWKI ZASADNICZEJ

OSOBY ZWOLNIONE Z PŁACENIA SKŁADEK:
• bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
• które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem.*
• wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
• przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
• pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
• będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
• pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
• niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK: 109 zł
ZMIANA WPISU: 54,50 zł
WPIS DO REJESTRU PPKPPiP: 325 zł

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomoweart.76. ust. 5 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.
„Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez GUS

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału