Składka członkowska – Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII KZPiP

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału
 

ZA ROK 2022 STAWKA 46,66 ZŁ

OSOBY PRACUJĄCE W ZAWODZIE W ZAKŁADZIE PRACY 1% OD STAWKI ZASADNICZEJ

OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁACANIA SKŁADEK:
• bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
• które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem.*
• wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
• przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
• pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
• będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
• pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
• niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK: 118 zł
ZMIANA WPISU: 59 zł