PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe
pn. Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

PWSZ_AS_logo_BLACK

Wałbrzyska PWSZ kształci kadry dla sektora medycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, to instytucja która dzięki swojej dobrej organizacji, błyskawicznie reaguje na potrzeby lokalnego rynku pracy. Doskonałym przykładem takiej reakcji jest Pielęgniarstwo – najnowszy kierunek w ofercie dydaktycznej uczelni. Uruchomienie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie sygnalizowane wcześniej przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucje i organizacje zrzeszone np. Dolnośląscy Pracodawcy. Po niespełna roku starań, kompletowaniu kadry i tworzenia pracowni udało się uruchomić kierunek, na którego pierwszym roku studiuje prawie sześćdziesiąt osób. Cały proces rozpoczął się w grudniu 2015 od złożenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) pn. pielęgniarstwo. Prace związane ze skompletowaniem wszystkich dokumentów i tworzeniem profesjonalnych pracowni dydaktycznych (m.in. umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii) przebiegały niezwykle sprawnie, a pomagali przy nich znani specjaliści, reprezentujący rozmaite specjalizacje medyczne. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w Instytucie Zdrowia, w którym od kilku lat studenci kształcą się także na takich kierunkach, jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne.

Pielęgniarstwo to studia trwające 3 lata (6 semestrów), które kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz ustnym egzaminem dyplomowym (teoretycznym i praktycznym). Absolwent studiów uzyska tytuł licencjata pielęgniarstwa, będący potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w stosownych rozporządzeniach. Realizację zakładanych efektów kształcenia zapewniają zaplanowane przedmioty/moduły, w tym przede wszystkim zajęcia praktyczne (1100 godzin) oraz praktyki zawodowe (1200), które stanowią integralną część programu kształcenia.

Ze względu na charakter studiów oraz profil praktyczny pielęgniarstwa, kierunek ten wałbrzyska PWSZ realizuje w ścisłej współpracy z trzema szpitalami: Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym Latawiec SPZOZ w Świdnicy. Rozbudowany blok kształcenia praktycznego, prowadzony pod kierunkiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, ma umożliwić przyszłym absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego w pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będą ponadto inne placówki medyczne, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia. Kształcenie na tym kierunku otwiera nowe możliwości zarówno dla przyszłych absolwentów, jak i środowiska lokalnego, bowiem rozwój regionu wałbrzyskiego wiązać należy nie tylko z potencjałem ekonomicznym, ale przede wszystkim z kapitałem społecznym. Nowy kierunek studiów odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wypełnia lukę regionalnego rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia tego typu kadr.

Studia licencjackie to nie jedyna propozycja dla osób zatrudnionych w sektorze medycznym. Uczelnia posiada w swojej ofercie studia podyplomowe pn. „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Studia te adresowane są głównie do osób zajmujących stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach systemu opieki zdrowotnej, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia takich stanowisk. Na ten kierunek PWSZ zaprasza również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent legitymować się będzie kompleksową wiedzą menedżerską, a także nabędzie umiejętność planowania strategicznego, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Oznacza to, że będzie przygotowany do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: www.pwsz.com.pl – zakładka dla kandydata.


Studiuj pielęgniarstwo
w Wałbrzychu

Od wielu lat analitycy ochrony zdrowia wskazują na systematycznie rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od 2010 r. zauważa się rosnący niedobór pielęgniarek. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że w latach 2010–2020 na emeryturę przejdzie 80 814 pielęgniarek, a pracę w zawodzie podejmie tylko 19 954. Te alarmujące dane wskazują, iż w 2020 r. w systemie ochrony zdrowia będzie brakować ok. 60 860 pielęgniarek, a średnia wieku tych, które pozostaną aktywne zawodowo to 48 lat (osoby pomiędzy 41. a 65. rokiem życia). Wniosek jest prosty: za kilka lat może w Polsce zabraknąć położnych i pielęgniarek.

Uruchomienie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia pn. pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS) jest zatem odpowiedzią na bieżące potrzeby lokalnego rynku pracy. Zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarską sygnalizują coraz częściej dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucje i organizacje zrzeszone np. Dolnośląscy Pracodawcy.

W grudniu 2015 r. PWSZ AS w Wałbrzychu złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) pn. pielęgniarstwo. Prace związane ze skompletowaniem wszystkich dokumentów przebiegały bardzo sprawnie, ze względu na ogromne zaangażowanie wielu znanych specjalistów, reprezentujących rozmaite specjalizacje medyczne, którzy na co dzień zatrudnieni są w szpitalach zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (m.in. w Wałbrzychu oraz Świdnicy).

Kształcenie na studiach licencjackich w PWSZ AS w Wałbrzychu na kierunku pielęgniarstwo otwiera nowe możliwości zarówno dla przyszłych absolwentów, jak i środowiska lokalnego, bowiem rozwój regionu wałbrzyskiego wiązać należy nie tylko z potencjałem ekonomicznym, ale przede wszystkim z kapitałem społecznym. Nowy kierunek studiów odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wypełnia lukę regionalnego rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia tego typu kadr (w Wałbrzychu od lat nie ma żadnej oferty edukacyjnej w tym zakresie).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwać będą 3 lata (6 semestrów) i zakończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz ustnym egzaminem dyplomowym (teoretycznym i praktycznym). Absolwent studiów uzyska tytuł licencjata pielęgniarstwa, będący potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w stosownych rozporządzeniach: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631); Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 970) oraz spełnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.). Realizację zakładanych efektów kształcenia zapewniają zaplanowane przedmioty/moduły, w tym przede wszystkim zajęcia praktyczne (1100 godzin) oraz praktyki zawodowe (1200), które stanowią integralną część programu kształcenia. Ogólna liczba godzin kształcenia wynikająca z planu studiów wynosi 4784.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zostaną wpisane w działalność powołanego w 2013 r. Instytutu Zdrowia, w którym realizowane już jest kształcenie w ramach takich kierunków, jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Zajęcia dla studentów pielęgniarstwa będą prowadzone w jednym z obiektów Uczelni przy ul. Piotra Skargi 14 a.

Ze względu na profil praktyczny kierunku studiów pn. pielęgniarstwo oraz zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, tj. łączenia teorii z praktyką, szczególnie istotne znaczenie dla ww. kierunku studiów ma obszar kształcenia praktycznego, który będzie realizowany na podstawie podpisanych porozumień o współpracy z trzema szpitalami: Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym Latawiec SPZOZ w Świdnicy. Rozbudowany blok kształcenia praktycznego, realizowany pod kierunkiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, ma umożliwić przyszłym absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego w pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będą ponadto inne placówki medyczne, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia.

Uczelnia rozpoczęła już prace remontowo-budowlane zmierzające do stworzenia nowoczesnych, specjalistycznych pracowni (m.in. umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii), które służyć będą realizacji zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (Dz. U. nr 55, poz. 578). Jako publiczna uczelnia, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz statutu uczelni. Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

W chwili obecnej PWSZ AS w Wałbrzychu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia licencjackich: administracja, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, techniki dentystyczne; inżynierskich: bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka oraz drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach: administracja i logistyka. Uczelnia ponadto oczekuje na ostateczną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pn. architektura wnętrz.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.pwsz.com.pl.