Organizacja

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, posiada osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie zawodowym jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Skład organów OIPiP wybranych w wyborach na VII kadencję w dniu 20.XI.2015 roku.

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca – Maria Pałeczka
Wiceprzewodnicząca -Małgorzata Janiak
Członkowie:
Bieniada Grażyna
Bieniek Krystyna
Bohdanowicz Bożena
Brodzińska Anna
Bujak-Rogala Elżbieta
Ciesielska Dorota
Ferenc-Rudnicka Dorota
Figiel Dorota
Fryźlewicz Wiesława
Gutkowska-Domańska Barbara
Hrycak Małgorzata
Jędrzejczyk Danuta
Jurczyńska-Job Danuta
Kaszuba Natalia
Kopeć Dorota
Mrozek Renata
Nitkiewicz Krystyna
Sorota Anna
Szachniewicz Janusz
Szyc Monika
Ulanowska Halina
Walczyk Aleksandra


Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca – Pałeczka Maria
Wiceprzewodnicząca -Małgorzata Janiak
Członkowie:
Hrycak Małgorzata
Gutkowska-Domańska Barbara
Nitkiewicz Krystyna
Sorota Anna
Walczyk Aleksandra


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

Okręgowy Rzecznik: Michańcio Iwona
Zastępcy:
Koszyk Anna
Młyńczak Małgorzata
Studzińska Edyta
Wachowiak-Bobkiewicz Anna


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca: Pieprz-Pankiewicz Elżbieta
Członkowie:
Czekaj Anna
Jęczmienna Małgorzata
Leksowska-Osińska Katarzyna
Marcinowska Sylwia
Rawa Anna
Sikora Dorota
Zdanowicz Iza


Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Stanicka Monika
Członkowie:
Ciszyńska Alicja
Kowalska Ewa
Midor Dorota
Mikus Hanna


Zadania poszczególnych organów samorządu określone są w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. w rozdziale 5.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o Samorządzie Pielęgniarek
i Położnych (Dz. U 2021 poz. 628)

Rozdział 2 – Art. 4 ust. 1 i 2:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 • obrona godności zawodowej;
 • reprezentowanie i ochrona zawodów;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 • stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 • prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039);
 • opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
 • opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 • prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 • przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 • opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
 • udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 • współpraca z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
 • zarządzanie majątkiem własnym;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu