Informacja o podwyżkach

Zgodnie z rozporządzeniem MZ jn. §2 ust. 2 ppkt 2c) oraz ust. 3 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do dnia 14 lipca 2019 r. zobowiązany jest przekazać do dyrektora DOW NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych informację o liczbie pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 1 lipca 2019r.

 

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681 ) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.07.2019r.

Aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu jw. należy zwrócić się z wnioskiem, zawierającym informacje w nim zawarte

– do biura OIPiP w Wałbrzychu – ul. Chrobrego 1/10, 58-300 Wałbrzych

lub

– przesłać elektronicznie na adres: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

Przewodnicząca ORPiP
(-) Maria Pałeczka