Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie

Składka członkowska na rok 2021
42,42 zł

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 


Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą: 109 zł

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. z póź. zm.

Art. 105. 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki.

Zmiana wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą:  54,50 zł.

2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up