Archiwum kategorii: WAŻNE

Stypendia dla Studentów III roku studiów Kierunku Pielęgniarstwo

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo” – zał.

Wysokość stypendium dla każdego studenta wynosi jednakowo 1 000 złotych brutto przez 9 miesięcy tj. od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium.

Do wniosku należy dołączyć:

Do wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z podpisanym oświadczeniem o podjęciu pracy w podmiocie leczniczym dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie przez okres co najmniej 3 lat (wykaz podmiotów leczniczych w załączeniu), należy dołączyć obligatoryjnie:

1) zaświadczenie uczelni o nie powtarzaniu roku i nie korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
2) zaświadczenie o średniej ocen na poziomie co najmniej 4,2,
3) oświadczenie/deklaracja podjęcia pracy w wybranym podmiocie leczniczym z określeniem nazwy oraz adresu,
4) oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń,
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć informacją: „Wniosek o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo”.

Termin naboru i miejsce składania ofert:
Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 9 października 2019 roku do 18 października 2019 roku w Sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-413 Wrocław ul. Walońska 3-5, pok. 301 , III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania.

Wersję edytowalną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres: ludmila.domagala@dolnyslask.pl

Wniosek złożony przed lub po terminie prowadzenia naboru, niezgodny ze wzorem, niekompletny lub niewypełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek oraz dokumenty do pobrania dostępne są na:

bip.umwd.dolnyslask.pl
oraz
umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualności

Załączniki do pobrania:

  1. Zasady udzielania stypendiów
  2. Wniosek
  3. Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnoślaskiego
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń_WZÓR dla stypendiów pielęgniarskich

Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium na rok 2019

Miesiąc

Rada

Prezydium

styczeń

29.I.2019 r.

29.I.2019 r.

luty  

26.II.2019 r.

marzec

12.III.2019 r

12.III.2019 r

kwiecień  

16.IV.2019 r.

maj  

28.V.2019 r.

czerwiec

14.VI.2019 r.

14.VI.2019 r.

lipiec  

30.VII.2019 r.

sierpień  

27.VIII.2019 r.

wrzesień

24.IX.2019 r.

24.IX.2019 r.

październik  

29.X.2019 r.

listopad  

26.XI.2019 r.

grudzień

17.XII.2019 r.

17.XII.2019 r.

STANOWISKA, KOMUNIKATY

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej


Czy warto certyfikować szkoły rodzenia


Pismo reprezentantów zawodów medycznych 
w sprawie sytuacji w służbie zdrowia


Komunikat prasowy
– dotyczy zmian w służbie zdrowia


Stanowisko Nr 12 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 17 października 2017 r. 
w sprawie protestu lekarzy rezydentów


Stanowisko nr 5 NRPiP z dnia 15 września 2016
w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 czerwca 2016 r. w Warszawie


Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich w tym podawania leków różnymi drogami

Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.
w przedmiotowej sprawie.


KOMUNIKAT
dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ


STANOWISKO
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki
w liceach medycznych/technikach

Składka członkowska – Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII KZPiP

W dniach 18-20 stycznia 2016 roku odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

ZA ROK 2021 STAWKA 42,42 ZŁ

OSOBY PRACUJĄCE W ZAWODZIE W ZAKŁADZIE PRACY 1% OD STAWKI ZASADNICZEJ

OSOBY ZWOLNIONE Z PŁACENIA SKŁADEK:
• bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
• które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem.*
• wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
• przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
• pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
• będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
• pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
• niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK: 109 zł
ZMIANA WPISU: 54,50 zł
WPIS DO REJESTRU PPKPPiP: 325 zł

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomoweart.76. ust. 5 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r.
„Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez GUS

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału