Archiwum kategorii: STUDIA

Stypendia dla Studentów III roku studiów Kierunku Pielęgniarstwo

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo” – zał.

Wysokość stypendium dla każdego studenta wynosi jednakowo 1 000 złotych brutto przez 9 miesięcy tj. od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium.

Do wniosku należy dołączyć:

Do wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z podpisanym oświadczeniem o podjęciu pracy w podmiocie leczniczym dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie przez okres co najmniej 3 lat (wykaz podmiotów leczniczych w załączeniu), należy dołączyć obligatoryjnie:

1) zaświadczenie uczelni o nie powtarzaniu roku i nie korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
2) zaświadczenie o średniej ocen na poziomie co najmniej 4,2,
3) oświadczenie/deklaracja podjęcia pracy w wybranym podmiocie leczniczym z określeniem nazwy oraz adresu,
4) oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń,
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć informacją: „Wniosek o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo”.

Termin naboru i miejsce składania ofert:
Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 9 października 2019 roku do 18 października 2019 roku w Sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-413 Wrocław ul. Walońska 3-5, pok. 301 , III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania.

Wersję edytowalną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres: ludmila.domagala@dolnyslask.pl

Wniosek złożony przed lub po terminie prowadzenia naboru, niezgodny ze wzorem, niekompletny lub niewypełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek oraz dokumenty do pobrania dostępne są na:

bip.umwd.dolnyslask.pl
oraz
umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualności

Załączniki do pobrania:

 1. Zasady udzielania stypendiów
 2. Wniosek
 3. Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnoślaskiego
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń_WZÓR dla stypendiów pielęgniarskich

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, prowadzone w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze nadają absolwentom tytuł naukowy magistra, co może mieć istotny wpływ na rozwój dalszej kariery zawodowejawans lub podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na korzystniejszych warunkach. 

Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy pielęgniarkom i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających.

Zachęcamy do zapisywania się na studia w trybie dziennym (stacjonarne) i zaocznym (niestacjonarne – obowiązuje czesne), tym bardziej, iż zostały ostatnie wolne miejsca dla kandydatów na tym kierunku.

Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.

Zaletą studiowania w KPSW jest ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów.  

Zasady i kryteria rekrutacji na kierunek znajdą Państwo:

 • na stronie www.kpswjg.pl
 • w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, przyjmującym niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty, tel. 75 645 33 30, email: dziekanatwpt@kpswjg.pl

adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
ul. Lwówecka 18, Budynek 3, Pokój 9
58 – 503 Jelenia Góra

Zachęcamy do podjęcia studiów magisterskich w Jeleniej Górze.

 

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo

 

Rekrutacja

 


Szanowni Państwo,

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja na nowy kierunek. Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów : 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

O kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią kontynuację procesu kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w uczelniach na kierunku Pielęgniarstwo.

Celem studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony będzie nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.

Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach w ramach wdrażanego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • pielęgniarstwo operacyjne,
 • dydaktyka medyczna,
 • kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne,
 • podstawy transplantologii,
 • nefrologia i dializoterapia,
 • zarządzanie w pielęgniarstwie.

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał:

 • umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
 • zdolność organizowania i zarządzania opieką pielęgniarską oraz umiejętność współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
 • przygotowanie do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących promocję i edukację zdrowotną
 • umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,
 • przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa, są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady rekrutacji

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, posiadając dyplom licencjata pielęgniarstwa. Na kierunek Pielęgniarstwo wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku.

Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów : 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Przemysław Kulon
Dział Promocji i Wydawnictw

Do pobrania: BROSZURA INFORMACYJNA (PDF)

 

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Epidemiologia

Zaproszeni​e​

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Wydział Nauk o Zdrowiu – zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe Epidemiologia. Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucjach realizujących funkcje i zadania zdrowia publicznego
Celem studiów podyplomowych Epidemiologia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji. Dlatego też program studiów obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, statystyki, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, monitoringu stanu zdrowia populacji, metodologii badań epidemiologicznych, oceny technologii medycznych, promocji zdrowia oraz aspektów prawnych w ochronie zdrowia.
Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie epidemiologia i zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak również w praktyce epidemiologii i zdrowia publicznego.
Program studiów podyplomowych ma charakter praktyczny, umożliwiając wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w ocenie stanu zdrowia populacji, szacowaniu potrzeb zdrowotnych i planowaniu ich zabezpieczenia, tworzenia programów promocji zdrowia i programów polityki zdrowotnej oraz ewaluację działań podejmowanych w zdrowiu publicznym.
Studia podyplomowe Epidemiologia rozpoczynają się w październiku 2018 roku. Nabór na studia rozpoczyna się 1 maja 2018 roku i trwa do 29 września 2018 roku.

Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium. ​
Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 213 godzin.
Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu).
Cena studiów podyplomowych – 3800 zł (płatne w dwóch ratach – 1900 zł za semestr).
Wszystkie szczegóły dotyczące studiów podyplomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna zajdziecie Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=152097
Studia są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych dlatego też istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Bony na szkolenia”
Aby uzyskać dofinansowanie należy:

​1. Dokonać rekrutacji na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html
​2. ​Zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register
​​3. ​Zarejestrować się na stronie ​ projektu „B​ony na szkolenie”

​Wszelkie pytania i wątpliwości ​proszę kierować na adres email epidemiologia@umb.edu.pl

​lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, ​15-222 Białystok, tel. 857485525​

​Z poważaniem,​
​Kierownik studiów podyplomowych
prof. dr hab. M.Żendzian-Piotrowska​

Uroczystość czepkowania PWSZ

Galeria zdjęć 

W środę 15 listopada 2017 r. w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Sileiusa w Wałbrzychu odbyła się  uroczystość CZEPKOWANIA studentów II roku kierunku Pielęgniarstwa.

Podczas uroczystości Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych odśpiewał hymn  pielęgniarski a studenci złożyli uroczyste ślubowanie  w obecności  Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Marii Pałeczki.  W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ, w tym 6 panów.

Czepkowanie − uroczystość, podczas której osoby studiujące pielęgniarstwo oraz położnictwo  otrzymują białe czepki i symbolicznie dołączają do grona pielęgniarek. Czepek pielęgniarski stanowi symbol wykonywanego zawodu, a także znaku pierwszego stopnia wtajemniczenia zawodowego.

W Polsce uroczystość czepkowania stała się tradycją, miała zawsze bardzo podniosły charakter. Prawo do noszenia  czepka jako oznaki  zawodu uregulowane zostało przez Ministra Zdrowia  8 lutego  1950 roku.   Czepek z czarnym paskiem mogły nosić pielęgniarki, które ukończyły szkołę pielęgniarek  lub złożyły egzamin państwowy. Czepek  z czerwonym paskiem  wyłącznie położne.

Obowiązek noszenia czepków uchylił  Samorząd Pielęgniarek i Położnych na I Krajowym Zjeździe w 1990 r. Ostatecznie przyznano mu wyłącznie rolę symbolu i zastąpiono znaczkiem, miniaturowym  czepkiem.

Jako symbol zawodu widnieje na podręcznikach,  pismach zawodowych, jako element  loga.  Stanowi element stroju galowego, obowiązującego podczas ważnych uroczystości.

UROCZYSTOŚĆ CZEPKOWANIA – KŁODZKO

GALERIA ZDJĘĆ

26 maja 2017 roku, w Auli im. Arnoszta z Pardubic I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, odbyła się uroczystość „Czepkowania” studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Na uroczystość „Czepkowania” przybyło wielu zaproszonych gości, rodziny i znajomi studentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego, powiatu kłodzkiego, miasta oraz gmin, kadra dydaktyczna uczelni, a także liczni przedstawiciele firm i instytucji związanych z ochroną zdrowia.

Specjalnymi Gośćmi były:
– Pani Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
– Pani Małgorzata Janiak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca
funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii w Kłodzku;

– Pani Elżbieta Bujak-Rogala – Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Pielęgniarki Przełożonej w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. Oficjalną część uroczystości otworzył Rektor Wyższej Szkoły prof. dr hab. Andrzej Dżugaj. Panie – Małgorzata Janiak i Elżbieta Bujak-Rogala dokonały ceremonii „Czepkowania”. Studenci złożyli uroczyste Ślubowanie powtarzając słowa ślubowania odczytywane przez Panią Marię Pałeczka. Następnie odśpiewany został hymn pielęgniarski. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu nie ukrywała wzruszenia. Składając życzenia studentom, podkreśliła ważność powrotu do tradycji, zapoznała z historią białego czepka i jego symboliką. Wszyscy, którzy przybyli na uroczystość składali studentom życzenia, wręczyli listy gratulacyjne oraz drobne upominki upamiętniające to ważne wydarzenie.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE zaprasza na studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Pielęgniarstwo-POMOSTOWE skierowane  do osób z wykształceniem pielęgniarskim.

Studia te stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

 

ścieżka A – 2 semestry

(1 150 godzin) 

 

  absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka B – 3 semestry

(2 410 godzin)   

 

  absolwenci dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1490zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka C – 2 semestry

(1 984 godzin)    

 

  absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1700zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D – 2 semestry

 

(660 godzin) 

  absolwenci trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Szczegółowe informacje na www.wsz.edu.pl  lub pod nr tel. 34 368 06 08, 34 368 30 53.

Ponadto proponujemy szeroką ofertę studiów podyplomowych, zapraszamy do zapoznania się   z prowadzonymi kierunkami.

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji w Państwa placówkach oraz jeśli to możliwe, stronach internetowych.

Wyższa Szkoła Zarządzania realizuje również projekt pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kursy są realizowane NIEODPŁATNIE (zapewniamy nieodpłatnie również materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, a dla osób dojeżdżających zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania).

KURSY KWALIFIKACYJNE

1). W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek (Częstochowa),

2). W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla (Częstochowa),

3). W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek (Częstochowa),

KURSY SPECJALISTYCZNE

1). Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (Częstochowa),

2). Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Częstochowa),

3). Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Częstochowa),

4). Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (Jarosław, Bydgoszcz),

5). Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I i II (Częstochowa, Opole, Jarosław, Bydgoszcz).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wymienionych kursach, szczegółowe informacje na http://wsz.edu.pl/znz  lub pod nr tel. 34 368 06 08, 34 368 30 53.

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KŁODZKU

PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe
pn. Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

PWSZ_AS_logo_BLACK

Wałbrzyska PWSZ kształci kadry dla sektora medycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, to instytucja która dzięki swojej dobrej organizacji, błyskawicznie reaguje na potrzeby lokalnego rynku pracy. Doskonałym przykładem takiej reakcji jest Pielęgniarstwo – najnowszy kierunek w ofercie dydaktycznej uczelni. Uruchomienie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie sygnalizowane wcześniej przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucje i organizacje zrzeszone np. Dolnośląscy Pracodawcy. Po niespełna roku starań, kompletowaniu kadry i tworzenia pracowni udało się uruchomić kierunek, na którego pierwszym roku studiuje prawie sześćdziesiąt osób. Cały proces rozpoczął się w grudniu 2015 od złożenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) pn. pielęgniarstwo. Prace związane ze skompletowaniem wszystkich dokumentów i tworzeniem profesjonalnych pracowni dydaktycznych (m.in. umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii) przebiegały niezwykle sprawnie, a pomagali przy nich znani specjaliści, reprezentujący rozmaite specjalizacje medyczne. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w Instytucie Zdrowia, w którym od kilku lat studenci kształcą się także na takich kierunkach, jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne.

Pielęgniarstwo to studia trwające 3 lata (6 semestrów), które kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz ustnym egzaminem dyplomowym (teoretycznym i praktycznym). Absolwent studiów uzyska tytuł licencjata pielęgniarstwa, będący potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w stosownych rozporządzeniach. Realizację zakładanych efektów kształcenia zapewniają zaplanowane przedmioty/moduły, w tym przede wszystkim zajęcia praktyczne (1100 godzin) oraz praktyki zawodowe (1200), które stanowią integralną część programu kształcenia.

Ze względu na charakter studiów oraz profil praktyczny pielęgniarstwa, kierunek ten wałbrzyska PWSZ realizuje w ścisłej współpracy z trzema szpitalami: Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym Latawiec SPZOZ w Świdnicy. Rozbudowany blok kształcenia praktycznego, prowadzony pod kierunkiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, ma umożliwić przyszłym absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego w pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będą ponadto inne placówki medyczne, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia. Kształcenie na tym kierunku otwiera nowe możliwości zarówno dla przyszłych absolwentów, jak i środowiska lokalnego, bowiem rozwój regionu wałbrzyskiego wiązać należy nie tylko z potencjałem ekonomicznym, ale przede wszystkim z kapitałem społecznym. Nowy kierunek studiów odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wypełnia lukę regionalnego rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia tego typu kadr.

Studia licencjackie to nie jedyna propozycja dla osób zatrudnionych w sektorze medycznym. Uczelnia posiada w swojej ofercie studia podyplomowe pn. „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Studia te adresowane są głównie do osób zajmujących stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach systemu opieki zdrowotnej, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia takich stanowisk. Na ten kierunek PWSZ zaprasza również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent legitymować się będzie kompleksową wiedzą menedżerską, a także nabędzie umiejętność planowania strategicznego, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Oznacza to, że będzie przygotowany do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: www.pwsz.com.pl – zakładka dla kandydata.


Studiuj pielęgniarstwo
w Wałbrzychu

Od wielu lat analitycy ochrony zdrowia wskazują na systematycznie rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od 2010 r. zauważa się rosnący niedobór pielęgniarek. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że w latach 2010–2020 na emeryturę przejdzie 80 814 pielęgniarek, a pracę w zawodzie podejmie tylko 19 954. Te alarmujące dane wskazują, iż w 2020 r. w systemie ochrony zdrowia będzie brakować ok. 60 860 pielęgniarek, a średnia wieku tych, które pozostaną aktywne zawodowo to 48 lat (osoby pomiędzy 41. a 65. rokiem życia). Wniosek jest prosty: za kilka lat może w Polsce zabraknąć położnych i pielęgniarek.

Uruchomienie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia pn. pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS) jest zatem odpowiedzią na bieżące potrzeby lokalnego rynku pracy. Zapotrzebowanie na kadrę pielęgniarską sygnalizują coraz częściej dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucje i organizacje zrzeszone np. Dolnośląscy Pracodawcy.

W grudniu 2015 r. PWSZ AS w Wałbrzychu złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) pn. pielęgniarstwo. Prace związane ze skompletowaniem wszystkich dokumentów przebiegały bardzo sprawnie, ze względu na ogromne zaangażowanie wielu znanych specjalistów, reprezentujących rozmaite specjalizacje medyczne, którzy na co dzień zatrudnieni są w szpitalach zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (m.in. w Wałbrzychu oraz Świdnicy).

Kształcenie na studiach licencjackich w PWSZ AS w Wałbrzychu na kierunku pielęgniarstwo otwiera nowe możliwości zarówno dla przyszłych absolwentów, jak i środowiska lokalnego, bowiem rozwój regionu wałbrzyskiego wiązać należy nie tylko z potencjałem ekonomicznym, ale przede wszystkim z kapitałem społecznym. Nowy kierunek studiów odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy oraz wypełnia lukę regionalnego rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia tego typu kadr (w Wałbrzychu od lat nie ma żadnej oferty edukacyjnej w tym zakresie).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwać będą 3 lata (6 semestrów) i zakończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz ustnym egzaminem dyplomowym (teoretycznym i praktycznym). Absolwent studiów uzyska tytuł licencjata pielęgniarstwa, będący potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w stosownych rozporządzeniach: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631); Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 970) oraz spełnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.). Realizację zakładanych efektów kształcenia zapewniają zaplanowane przedmioty/moduły, w tym przede wszystkim zajęcia praktyczne (1100 godzin) oraz praktyki zawodowe (1200), które stanowią integralną część programu kształcenia. Ogólna liczba godzin kształcenia wynikająca z planu studiów wynosi 4784.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zostaną wpisane w działalność powołanego w 2013 r. Instytutu Zdrowia, w którym realizowane już jest kształcenie w ramach takich kierunków, jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Zajęcia dla studentów pielęgniarstwa będą prowadzone w jednym z obiektów Uczelni przy ul. Piotra Skargi 14 a.

Ze względu na profil praktyczny kierunku studiów pn. pielęgniarstwo oraz zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, tj. łączenia teorii z praktyką, szczególnie istotne znaczenie dla ww. kierunku studiów ma obszar kształcenia praktycznego, który będzie realizowany na podstawie podpisanych porozumień o współpracy z trzema szpitalami: Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym Latawiec SPZOZ w Świdnicy. Rozbudowany blok kształcenia praktycznego, realizowany pod kierunkiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, ma umożliwić przyszłym absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego w pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych będą ponadto inne placówki medyczne, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia.

Uczelnia rozpoczęła już prace remontowo-budowlane zmierzające do stworzenia nowoczesnych, specjalistycznych pracowni (m.in. umiejętności pielęgniarskich, anatomii i fizjologii, biochemii), które służyć będą realizacji zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (Dz. U. nr 55, poz. 578). Jako publiczna uczelnia, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz statutu uczelni. Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

W chwili obecnej PWSZ AS w Wałbrzychu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia licencjackich: administracja, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, techniki dentystyczne; inżynierskich: bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka oraz drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach: administracja i logistyka. Uczelnia ponadto oczekuje na ostateczną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pn. architektura wnętrz.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.pwsz.com.pl.