Archiwum kategorii: PODWYŻKI

Zarządzenia Prezesa NFZ

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Informacja o podwyżkach

Zgodnie z rozporządzeniem MZ jn. §2 ust. 2 ppkt 2c) oraz ust. 3 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do dnia 14 lipca 2019 r. zobowiązany jest przekazać do dyrektora DOW NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych informację o liczbie pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 1 lipca 2019r.

 

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681 ) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.07.2019r.

Aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu jw. należy zwrócić się z wnioskiem, zawierającym informacje w nim zawarte

– do biura OIPiP w Wałbrzychu – ul. Chrobrego 1/10, 58-300 Wałbrzych

lub

– przesłać elektronicznie na adres: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

Przewodnicząca ORPiP
(-) Maria Pałeczka

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r

SPOSÓB USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OD 1 LIPCA 2020 ROKU

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych


Ustawa z dnia 13 września 2018 r.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw


Od 25 października 2018 roku obowiązuje
nowy podział kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia
w sprawie sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.


ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA – OWU

Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych!