Archiwum kategorii: OŚRODEK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY

ZADANIA OŚRODKA INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO

 • udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
 • udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
 • udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej,
 • udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE,
 • udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE,
 • udzielanie okręgowym radom konsultacji i wydawanie opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które mają zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich UE, innych niż RP,
 • koordynowanie działań ośrodków informacyjno-edukacyjnych działających przy okręgowych izbach,
 • opracowanie wzorów dokumentów, zaświadczeń wydawanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
 • organizowanie seminariów i szkoleń dla pracowników ośrodków informacyjno-edukacyjnych,
 • prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych w broszurach informacyjnych i prasie fachowej.

Pliki do pobrania: