Archiwum kategorii: OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

XXXV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

XXXV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Wałbrzych 27.03.2019r.

XXXV Zjazd

Ustawa  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

(Dz.U. z 2018r. poz. 916)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

29 stycznia 2019r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 16/VII/2019 w sprawie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

 

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO  ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

 

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Anna Sorota

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła  76 % ogółu delegatów, XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych   był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu  – Małgorzata Hrycak

Prezydium  Zjazdu w składzie:

-Sekretarz  Anna Brodzińska –

-Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska,  Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

 

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;

 

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, w drodze głosowania podjętych zostało 8 Uchwał:

 • UCHWAŁA NR 1/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
 • UCHWAŁA NR 2/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 3/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 4/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 5/XXXV/VII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
  za okres od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • UCHWAŁA NR 6/XXXV/VII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR 7/XXXV/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2019 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

 

 • APEL  w sprawie  zmiany treści przepisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) w zakresie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

 DO POBRANIA:

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ ZDJĘĆ

XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – 28 marca 2018 r.

XXXIV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Wałbrzych 28.03.2018r.

XXXIV SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Wałbrzych 28.03.2018r.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm.)

Art. 29.ust.1 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgowa radę.

Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację , zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby

30 stycznia 2018r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu podjęła Uchwałę Nr 20/VII/2018 w sprawie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie REGULAMINU OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( w pełnym brzmieniu na stronie internetowej w zakładce REGULAMINY)

§ 8. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:

 1. Prezydium okręgowego zjazdu składający się z przewodniczącego okręgowego zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza;
 2. komisji mandatowej, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
 3. komisji uchwał i wniosków;

Komisja Mandatowa w składzie:

Halina Ulanowska, Beata Kowalska

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła 83% ogółu delegatów, XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych był prawomocny.

Przewodnicząca Zjazdu Małgorzata Hrycak

Prezydium Zjazdu w składzie:

-Sekretarz Anna Brodzińska – Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz

– Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Ewa Kowalska, Luiza Nowaczyńska, Elżbieta Pieprz -Pankiewicz

Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji,

w drodze głosowania podjętych zostało:

– 8 Uchwał

UCHWAŁA NR 1/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

UCHWAŁA NR 2/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 5/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
za okres od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 6/XXXIV/VII/2018 w sprawie zmiany składu zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

UCHWAŁA NR 7/XXXIV/VII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA NR 8/XXXIV/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na 2018 rok według zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

5 Apeli – w pełnym brzmieniu zamieszczone w dalszej części sprawozdania.

Przedstawiciel Medyczny Firmy Smith &nephew – Pani Marta Sokalska-Kapica przeprowadziła wykład nt. opatrunków Smith &nephew znajdujących się na liście wyrobów medycznych i produktów leczniczych refundowanych.

DO POBRANIA:

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ ZDJĘĆ

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych


UWAGA
DELEGACI
OIPiP W WAŁBRZYCHU NA VIII KADENCJĘ
XXXVI Okręgowy Zjazd Delegatów OIPiP w Wałbrzychu odbędzie się
30 marca 2023 r.


Uchwała nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie określenia kalendarza wyborczego: TUTAJ

Uchwała nr 388/VII/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych: TUTAJ

Pismo do MZ prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego w sprawie organizacji okręgowych zjazdów wyborczych i budżetowych na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych TUTAJ


OPINIA DEPARTAMENTU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE OKRĘGOWYCH ZJAZDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH