Archiwum kategorii: AKTUALNOŚCI

TYDZIEŃ Z LECZENIEM RAN 4 wykłady – 18-21 stycznia 2021r. godz. 18:00

Zaplanowaliśmy 4 wykłady, łączące praktykę z wiedzą merytoryczną, jak również wykład prawnika dotyczący zmian
w dokumentacji medycznej od 2021 r.

Ponieważ zaproszenie jest zbiorcze, linki do rejestracji podane są poniżej:

18 stycznia, godz. 18.00
Zakażenia-biegunki-odleżyny=problem?
Prowadzi: mgr Zuzanna Konrady
Rejestracja: https://convatec.clickmeeting.com/zakazenia-biegunki-odlezyny-problem-/register

19 stycznia, godz. 18.00
Higiena Rany w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej
Prowadzi: mgr Anna Mirosz
Rejestracja: https://convatec.clickmeeting.com/higiena-rany-w-zespole-stopy-cukrzycowej-/register

20 stycznia, godz. 18.00
Zmiany w dokumentacji medycznej w 2021r.
Prowadzi: Mec. Wojciech Wojtal
Rejestracja: https://convatec.clickmeeting.com/zmiany-w-dokumentacji-medycznej/register

21 stycznia, godz. 18.00
Oczyszczanie rany – praktyka pielęgniarska
Prowadzi: Michał Dziarnowski
Rejestracja: https://convatec.clickmeeting.com/oczyszczanie-rany-w-praktyce-pielegniarskiej-/register

 

Pozdrawiam
Piotr Borek
Senior Sales Representative
ConvaTec Polska
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa, Poland
Cell:  +48 608 686 543
www.convatec.com www.convatec.pl

 

________________________________________________________________

 

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Kapital zakladowy: 290.550 PLN
NIP: 9512255570
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000308389

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu poszukuje do pracy: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne, absolwentów wydziału pielęgniarstwa/położnictwa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu poszukuje do pracy: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne, absolwentów wydziału pielęgniarstwa/położnictwa.

Aplikacje proszę kierować na adres: kadry@rckik.walbrzych.pl

Wszelkich informacji udziela sekcja kadr pod nr telefonu: 74 66 46 327 lub 317

Do CV prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych oraz wizerunku przez RCKiK w Wałbrzychu w celach rekrutacyjnych.”

Ewa Bielak
Sekcja kadr
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych

 

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11 grudnia 2020

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych [1]

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym – zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru

Ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym oraz:

 • odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli wynikają one ze styczności
  z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie

albo

 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie ma od 5 września 2020 r. prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

 

WAŻNE

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracownik (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę), który jest zatrudniony
w podmiocie leczniczym ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, nawet jeśli nie wyczerpał jeszcze w tym roku kalendarzowym okresu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak
i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy).

Przykład 1

Pani Zofia pracuje jako pielęgniarka w przychodni. 5 grudnia 2020 r. źle się poczuła i lekarz stwierdził u niej objawy zapalenia gardła. Lekarz wystawił pani Zofii zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 15 grudnia. Ponieważ była to jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym, za okres objęty zwolnieniem lekarskim otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Mimo, że pani Zofia jest zatrudniona w podmiocie leczniczym, nowe przepisy nie mają w jej przypadku zastosowania, ponieważ jej niezdolność do pracy nie była spowodowana COVID-19 i nie powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Jeżeli ubezpieczony otrzymał zasiłek chorobowy w wysokości niższej niż 100% przed wejściem w życie nowych przepisów, a więc od 5 września do 28 listopada, a spełnione są przedstawione wyżej warunki, na wniosek ubezpieczonego przelicza się zasiłek
i wypłaca wyrównanie do 100% podstawy wymiaru.

Również gdy pracownik otrzymał w tym okresie wynagrodzenie chorobowe, na jego wniosek – przelicza się wypłacone wynagrodzenie za czas choroby, zamienia je na zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru i wypłaca wyrównanie.

Przykład 2

Pani Elżbieta jest lekarzem w szpitalu. Od 5 do 30 października 2020 r. odbywała kwarantannę a następnie izolację w warunkach domowych, które zostały spowodowane stycznością z chorymi na COVID-19 pacjentami w szpitalu. Ponieważ była to jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym, za ten okres otrzymała wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pani Elżbieta wystąpiła 2 grudnia z wnioskiem o wypłatę wyrównania świadczenia chorobowego. Pracodawca wypłaconą jej kwotę potraktował jako zasiłek chorobowy, obliczył należny zasiłek chorobowy w wysokości 100% i wypłacił Pani Elżbiecie w grudniu 2020 r. różnicę między kwotą 100%, a wypłaconą jej kwotą 80%. Pracodawca złożył za grudzień 2020 r. za Panią Elżbietę dokumenty rozliczeniowe korygujące.

Osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej – świadczenia chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru

Ubezpieczony, który jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej świadczącej usługi całodobowo, noclegowni albo innej placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku (dalej „jednostka organizacyjna pomocy społecznej”) [2] oraz

 • odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli wynikają one ze styczności
  z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem

obowiązków wynikających z zatrudnienia w tej jednostce

albo

 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tej jednostce ma od 29 listopada 2020 r. prawo do 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, a po wykorzystaniu tego okresu do zasiłku chorobowego
  w wysokości 100% podstawy wymiaru
  .

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy).

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru dotyczy niezdolności do pracy oraz obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, których okres przypada po 28 listopada 2020 r.

Przykład 3

Pan Zbigniew jest pracownikiem Domu Pomocy Społecznej. Ponieważ w czasie pracy miał kontakt z podopiecznym, u którego badania potwierdziły zakażenie COVID-19, został poddany obowiązkowej kwarantannie w okresie od 20 listopada do 12 grudnia 2020 r. Pan Zbigniew pobierał już w tym roku wynagrodzenie za czas choroby przez 20 dni. Za okres obowiązkowej kwarantanny otrzyma:

 • wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres od 20 do 28 listopada 2020 r. (przed wejściem w życie przepisów),
 • wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od 29 listopada do 2 grudnia 2020 r. (od dnia obowiązywania nowych przepisów),
 • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od 3 do 12 grudnia 2020 r.

Ubezpieczeni, którzy wykonują zadania członka ochotniczej straży pożarnej – zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru

Ubezpieczony:

 • który odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli powstały one w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej

albo

 • u którego stwierdzono zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną (m. in. COVID-

19), jeżeli zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej ma od 5 września 2020 r. prawo do zasiłku chorobowego
w wysokości 100% podstawy wymiaru.

 

WAŻNE

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracownik (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę), ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, nawet jeśli nie wyczerpał jeszcze w tym roku kalendarzowym okresu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcy).

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100%?

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym i osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego w wysokości 100% przez płatnika składek:

Niezdolność         do      pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
1.    zaświadczenia      lekarskiego (e-ZLA)

2.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją w izolatorium lub

szpitalu

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19 (w sytuacjach wątpliwych płatnik składek może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia od lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy z COVID-19).
1.    zaświadczenia      lekarskiego (e-ZLA)

2.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją w izolatorium lub

szpitalu

Stwierdzenie przez płatnika składek, który jest podmiotem leczniczym albo jednostką organizacyjną pomocy społecznej, że niezdolność do pracy ubezpieczonego:

 powstała w       związku     z wykonywaniem      obowiązków wynikających          z      zatrudnienia        w podmiocie leczniczym

albo

Niezdolność         do      pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
 powstała w       związku     z wykonywaniem      obowiązków wynikających          z      zatrudnienia        w jednostce organizacyjnej         pomocy społecznej.
3. Informacja na profilu płatnika składek na PUE

ZUS      o       poddaniu ubezpieczonego

obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w związku z

COVID-19

Stwierdzenie przez płatnika składek, który jest podmiotem leczniczym albo jednostką organizacyjną pomocy społecznej, że obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych:

•       wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo

•       wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Wzór oświadczenia ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy/kwarantanna /izolacja/izolacja domowa jest spowodowana COVID19 (docx 37kb)

Dokumenty potrzebne do wypłaty pracownikowi lub zleceniobiorcy zasiłku chorobowego w wysokości 100% przez ZUS:

 

Niezdolność do pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
1.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)

2.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją w izolatorium lub szpitalu

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19 (w sytuacjach wątpliwych ZUS może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia od lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy z COVID-19).

 

 

 

1.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)

2.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją w izolatorium lub szpitalu

Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza (w części Uwagi), że:

•       ubezpieczony wykonuje pracę w podmiocie leczniczym

albo

•       ubezpieczony wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

oraz

•       niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo

•       niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

3. informacja      z      systemu

EWP     o       poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi

kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19

Zaświadczenie płatnika składek (Z-3/Z-3a), w którym potwierdza (w części Uwagi), że:

•       ubezpieczony wykonuje pracę w podmiocie leczniczym

albo

•       ubezpieczony wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

oraz

•       obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w

podmiocie leczniczym

albo

•       obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Wzór oświadczenia ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy/kwarantanna

/izolacja/izolacja domowa jest spowodowana COVID19 (docx 37kb)

Pracownik (zleceniobiorca), który otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA w związku z COVID-19 składa swojemu płatnikowi składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19.

Płatnik składek wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony jest zatrudniony w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz że jego niezdolność do pracy powstała w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej i przekazuje – wraz z oświadczeniem ubezpieczonego – do ZUS.

Płatnik składek (podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna pomocy społecznej), po otrzymaniu na profilu płatnika składek na PUE ZUS informacji, że pracownik (zleceniobiorca), został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ustala, czy kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaną pracą, wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a), w punkcie „Uwagi” wpisuje, że ubezpieczony jest zatrudniony w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz że obowiązkowa kwarantanna lub izolacja ubezpieczonego wynikają ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz przekazuje to zaświadczenie do ZUS.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia ubezpieczonego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, płatnik składek dołącza do zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a.

Dokumenty potrzebne do wypłaty osobie prowadzącej działalność pozarolniczą zasiłku chorobowego w wysokości 100% przez ZUS:

Niezdolność do pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty

 

1.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)

2.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją w izolatorium lub szpitalu

Oświadczenie ubezpieczonego, że:

•       wykonuje       pracę          w      podmiocie leczniczym

albo

•       wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

oraz

•       niezdolność do pracy powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

albo

•       niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

3. informacja      z      systemu

EWP     o       poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi

kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19

Oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że:

•       wykonuje       pracę          w      podmiocie leczniczym,

albo

•       wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

oraz

•       obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w

podmiocie leczniczym

albo

•       obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych wynika ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Oświadczenie można przekazać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. W sytuacjach wątpliwych na potwierdzenie okoliczności podanych w oświadczeniu, ZUS może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia potwierdzającego okoliczności podane w oświadczeniu. Gdy zasiłek chorobowy ma być wypłacany osobie prowadzącej działalność pozarolniczą potrzebny jest tak jak w każdym przypadku wniosek o zasiłek. Można go złożyć na formularzu ZAS-53 lub Z-3b.

Osoby, które wykonują zadania członka ochotniczej straży pożarnej

Niezdolność do pracy stwierdzona na podstawie: Dokumenty
1.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA)

2.    zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) – w związku z izolacją w

izolatorium lub szpitalu

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy:

•       jest spowodowana COVID-19 lub inną chorobę zakaźną (w sytuacjach wątpliwych płatnik zasiłku może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia od lekarza, który wystawił e-ZLA o związku niezdolności do pracy z COVID-19) oraz

•       powstała w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej (w sytuacjach wątpliwych płatnik zasiłku może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia Naczelnika Jednostki OSP, której ubezpieczony jest członkiem lub Zarządu Powiatowej OSP).

3. wpisu w systemie o poddaniu ubezpieczonego obowiązkowi

kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19

Oświadczenie ubezpieczonego, że kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych powstała w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej (w sytuacjach wątpliwych płatnik zasiłku może poprosić ubezpieczonego o złożenie zaświadczenia Naczelnika Jednostki OSP, której ubezpieczony jest członkiem lub Zarządu Powiatowej OSP).

 

Wzór oświadczenia ubezpieczonego, które potwierdza, że niezdolność do pracy/kwarantanna /izolacja/izolacja domowa jest spowodowana COVID19 (docx 37kb)

Pracownik (zleceniobiorca) składa swojemu płatnikowi składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie, że jego niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja domowa powstały w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej. Dodatkowo ubezpieczony, który otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA w związku z COVID-19 składa oświadczenie, że jego niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Jeżeli zasiłki ubezpieczonym wypłaca ZUS, płatnik składek wystawia zaświadczenie płatnika składek (Z-3 lub Z-3a) i przekazuje – wraz z oświadczeniem ubezpieczonego – do ZUS.

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia ubezpieczonego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, płatnik składek dołącza do zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a.

Gdy o zasiłek chorobowy występuje osoba prowadząca działalność pozarolniczą, oświadczenie składa do ZUS. Oświadczenie można przekazać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2113)
 • Jednostki, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

 

 

„ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ OD  1 STYCZNIA 2021R.” Bezpłatne webinarium 21.01.2021r. godz. 18:30  

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Z pozdrowieniami
mgr inż. Sylwia Miezio
Inspektor Ochrony Danych

Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
Bohaterów Monte Cassino 15
81-704 Sopot
www.rodonet.pl
www.prometriq.pl
698101878
Bądź na bieżąco: https://www.facebook.com/rodonet.prometriq

 

UWAGA ! PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych

DECYZJĄ MINISTRA ZDROWIA

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE

realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych:

 • opieka długoterminowa
 • paliatywno- hospicyjna opieka domowa
 • medycyna szkolna
 • pielęgniarki rodzinne
 • opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych
 • pielęgniarskie podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach

 

OIPiP w Wałbrzychu w siedzibie Izby, rozpoczęła dystrybucję środków ochrony osobistej

( rękawiczki, fartuchy 1x , maseczki środki dezynfekcyjne , kombinezony)

 Proszę  o kontakt   tel.  – 74 84 25 605 od godz. 10:00-14:00  celem ustalenia odbioru.

 

(-) Maria Pałeczka

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa – Ankieta

Szanowni Państwo,

poniżej wysyłam link do mojej ankiety z prośbą o jej zamieszczenie i jeśli to możliwe dystrybucję. Nadmienię także, iż trwają równolegle badania personelu pielęgniarskiego we Włoszech na ten sam temat. Bardzo Państwu dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie

Z poważaniem

Jolanta Łodzińska
dr hab. Jolanta Łodzińska prof. uczelni
prodziekan do spraw studenckich i administracji
kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
UKSW Warszawa

link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MIRXEhvFFkiBY8coEDW5s-VpTC7QznpLi8sFhUm2RPFUMlVXSDNJQ1I3WFpEQjNWRzQyMVA2S1oxMy4u

 

Rehabilitacja schorzeń somatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS

Pisma do pobrania:

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus

Ulotka informacyjna o rehabilitacji:
 https://www.zus.pl/documents/10182/167776/Ulotka_rehabilitacja_lecznicza_1/8f52eeaa-8049-454b-8233-e44b25c41fe5

Wniosek:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/prewencja-i-rehabilitacja/wnioski-dla-ubezpieczonych/-/publisher/details/1/wniosek-pr-4/PR_4

 

 

 

 

Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze edukacyjnym pt.: “Aktualizacja europejskich wytycznych resuscytacji noworodka w czasie pandemii COVID-19” odbywającym się w terminie 16 czerwca 2020r. w godz. 17.00-18.30.

Prowadzący: dr hab. Tomasz Szczapa

Program spotkania:

 1. Sposoby zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 podczas porodu i resuscytacji noworodka
 2. Algorytm postępowania w stabilizacji/resuscytacji noworodka
 3. Wybrane aspekty praktyczne
 4. Sesja pytań i odpowiedzi

REJESTRACJA:  https://noworodek.edu.pl/webinar/

 

Koordynator wydarzenia:

mgr Tomasz Pikuła
Klinika Neonatologii UMP
tel. 667367128
e-mail: tpikula@ump.edu.pl

SPRZECIW

SPRZECIW wobec propozycji rozwiązań przedłożonych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej polegających na wprowadzeniu tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ oraz położną POZ.