Archiwum kategorii: AKTUALNOŚCI

Praca dla pielęgniarki/ ratownika medycznego – HUFIEC ZHP Ziemi Wałbrzyskiej

Witam, jestem komendantem harcerskiej bazy obozowej w Wilczu należącej do Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Od prawie 50 lat wypoczywają tam dzieci z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Często uczestnikami naszych obozów są dzieci nie należące do naszej organizacji.

Obecnie poszukujemy pielęgniarki/ratownika medycznego na czas trwania turnusu od 18 lipca do 15 sierpnia w dwóch turnusach.

Może to być jedna osoba lub dwie na każdy z turnusów osobno.

Proponujemy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1200 zł brutto za turnus. Bezpłatne wyżywienie i nocleg w domku na terenie bazy.

Praca standardowa dla pielęgniarki szkolnej, opatrunki, kleszcze dozowanie leków stałych.

Kontakt z komenda bazy
+48 661 217 066

Pozdrawiam
Hm. Mirosław Turzański
Komendant Bazy
Tel 661217066

 

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Szanowna
KOLEŻANKO,  KOLEGO

W związku z pismem Pani Beaty Stepanow- Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, w którym za pośrednictwem Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położonych   zaprasza osoby  chętne (pielęgniarki i położne) do współpracy i wsparcia działań Stowarzyszenia, mając na uwadze bardzo trudną sytuację osób chorych na cukrzycę.  Odpowiadając na   prośbę Pani Beaty Stepanow, Przewodniczące Okręgowych Rad  Pielęgniarek i Położnych uczestniczyły w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Prezes NRPiP Panią Zofię  Małas, na którym przedstawione zostały problemy chorych na cukrzycę.

                                    Omówione zostały dobrze nam znane potrzeby, które w obecnej sytuacji epidemicznej przybrały zupełnie inny wymiar. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o wolę współpracy i  wsparcie działań  Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Informację w przedmiotowej sprawie bardzo proszę przesłać ze swojego adresu e-mail na adres: sekretariat@oipip.walbrzych.pl , najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021r., podając nazwisko i imię oraz telefonu.

Pismo Pani Beaty  Stepanow – Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

Ważne informacje


Informacja o ustawowym obowiązku sporządzania i przekazywania przez pielęgniarki i położnych prowadzące indywidualne i grupowe praktyki sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia o symbolu MZ.


Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!


Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka jest obowiązana posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

Składka członkowska na rok 2021

Składka członkowska na rok 2021
42,42 zł

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą: 109 zł

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. z póź. zm.

Art. 105. 1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki.

Zmiana wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą:  54,50 zł

2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Ankieta dot. COVID-19

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy
z WUM.

Liczy się każda pomoc, chcemy uzyskać informacje od jak najliczniejszych grup.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ86BIIt4MwKQgR

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,
dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii

Pismo TU INTER Polska S.A. do Prezes NRPiP z dnia 14.05.2021 r.

 

INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii

TU INTER-ŻYCIE Polska  wprowadza dla przedstawicieli zawodów medycznych dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID- 19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life.

W trosce o Państwa Najbliższych, w sytuacji gdyby Państwa nagle zabrakło w wybranych wariantach w produkcie INTER Medyk Life rozszerzamy ochronę ubezpieczeniową o dodatkową sumę ubezpieczenia z tytułu  śmierci w wyniku COVID -19 dla klientów spełniających warunki określone w Regulaminie Akcji „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii”.

https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu poszukuje do pracy: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne, absolwentów wydziału pielęgniarstwa/położnictwa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu poszukuje do pracy: pielęgniarki/pielęgniarzy/położne, absolwentów wydziału pielęgniarstwa/położnictwa.

Aplikacje proszę kierować na adres: kadry@rckik.walbrzych.pl

Wszelkich informacji udziela sekcja kadr pod nr telefonu: 74 66 46 327 lub 317

Do CV prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych oraz wizerunku przez RCKiK w Wałbrzychu w celach rekrutacyjnych.”

Ewa Bielak
Sekcja kadr
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych